fbpx

Psiholog Bijeljina

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ ”Ćirilo i Metodije” Glavičice

Psiholog Bijeljina

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ ”Ćirilo i Metodije”- Glavičice, Bijeljina
Raspisuje
K O N K U R S
za radno mjesto

1. Psiholog sa položenim stručnim ispitom, 65% norme , na određeno vrijeme (do povratka radnika sa bolovanja)…… izvršilac 1

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkus:
a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena (za izabranog kandidata pribavlja ga škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Za radna mjesta sa radnim iskustvom pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale potrebne uslove kao i lica koja su ispunjavala uslove po propisima važećim do stupanju na snagu novog Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Pored dokumentacije iz opštih uslova, kandidati treba da dostave i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost i posebnih uslova kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, a koja podrazumijeva:
a) prijava na konkurs potpisana od strane kandidata,
b), ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisnih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
v) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
g) uvjerenje o ploženoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedgoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
d) izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,
đ) uvjerenje o državljanstvu,
e) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
z) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
i) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
j) ljekarsko uvjerenje, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, kandidati treba da dostave nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
k) uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela… škola će pribaviti za izabranog kandidata službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana 20. januara 2020. godine sa početkom u 10,00 sati u prostorijama JU OŠ“Ćirilo i Metodije u Glavičicama.

Kandidati se neće posebno pozivati, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od konkursa.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja .

Potpisane prijave (od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos) sa pomenutom dokumentacijom slati na adresu: JU Osnovna škola“Ćirilo i Metodije“ – Glavičice 76318 sa napomenom: „Komisiji za izbor radnika“.
Napomena: nepotpuna, neovjerena, zastarjela i neblagovremeno dostavljena dokumentacija, neće se razmatrati.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.01.2020

Datum objave: 08.01.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.