fbpx

Psiholog Kalinovik

Ovaj oglas je istekao

K O N K U R S za prijem u radni odnos

Psiholog Kalinovik

OPIS RADNOG MJESTA
JU GIMNAZIJA „KALINOVIK“
KALINOVIK

K O N K U R S
za prijem u radni odnos

1.Psiholog – ½ radnog vremena, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja

Napomena: Za navedeno radno mjesto se traži lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno – vaspitnom procesu

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidat treba da ispunjava opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:1/16 i 66/18) i posebne uslove u skladu sa članom 105. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18, 35/20 i 92/20) , Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 120/20) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 24/19).

Uz potpisanu prijavu sa biografijom kandidat treba da dostavi dokumentaciju o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:
– Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
– Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
– Da je psihofizički sposoban za rad sa učenicima, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje izdaje nadležna ustanova i koje ne može biti starije od šest mjeseci (ljekarsko uvjerenje će dostaviti izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa).
-Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnogi drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidat je dužan da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:
– Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ( diplome izdate u BiH , kao i diplome izdate u bivšoj SFRJ do 6.4.1992. godine sa istim stepenom stručne i vrstom školske spreme koja se traži za nastavnike, imaju jednaku vrijednost, a u skladu sa zakonskim propisima o važnosti javnih isprava);
– Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
– uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta ( dostavlja kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško – psihološku i didaktičko – metodičku grupu predmeta).
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovno –vaspitnom procesu;
– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;
– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme);
– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
– Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava za izabranog kandidata će pribaviti škola službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa).
– Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanje djece za izabranog kandidata će pribaviti škola službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104.stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“, broj:41/18,35/20 i 85/20)
Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18, 35/20 i 85/20) ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će objaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testa i intervjua.

Prijem radnika izvršit će se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj: 24/19).
Dana 18.6.2021.godine u11:00 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom „Prijava na konkurs“ predati lično ili poslati na adresu:
JU Gimnazija „Kalinovik“ Kalinovik
Ul.Šumadijska bb.
71 230 Kalinovik
Tel. 057/623-044

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 10.06.2021

Datum objave: 02.06.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.