Računovođa Doboj

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Dositej Obradović“ Doboj

Računovođa Doboj

OPIS RADNOG MJESTA
Računovođa – na određeno vrijeme – pripravnik, sa završenim prvim ciklusom studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od 4(četiri) godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova – 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
1.Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ br.1/16.) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br. 44/17.)i Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ br. 77/09., 86/10., 25/14. i 76/15.)
2.Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja se po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17) ispunjavala uslove u pogledu stepena stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije sledećih dokumenata a na osnovu kojih se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju iz Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema u radni odnos u osnovnoj školi .

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1.da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2.da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3.da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje se prilaže samo izabrani kandidati nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava,službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i dokumentacije iz člana 7. ovog pravilnik potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:
1. ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili uvjerenje od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca
4. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom,
5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
8. Kratku biografiju,

– Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
– Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
– Komisija za prijem radnika po raspisanom konkursu, će izvršiti bodovanje svih kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“ br. 102/14.i 45/16.) . U (ponedeljak) 19.02.2018.g. u 12,00 časova biće obavljen intervju sa kandidatima. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs .

– Svi kandidati biće obaviješteni o rezultatima konkursa, dokumenti priloženi uz molbu neće se vraćati kandidatima.
– Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole: JU OŠ „Dositej Obradović“ Doboj 74000, ul. Hilandarska br. 2., za konkurs – računovođa.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/racunovodja_-_os_dositej_obradovic_doboj2/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.02.2018

Datum objave: 07.02.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.