fbpx

Računovođa centra Banja Luka

Direktor Javne ustanove „Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora“ Banjaluka, na osnovu člana 106. stav (1) i člana 132. stav (3) tačka 13) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/18 ) i člana 2. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 24/19), raspisuje J A V N I K O N K U R S za popunu upražnjenog radnog mjesta

Računovođa centra Banja Luka

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU „ CENTAR ZA OBRAZOVANjE I VASPITANjE I REHABILITACIJU SLUŠANjA I GOVORA „BANjA LUKA
Ul.Jovana Raškovića br.28
78000 Banja Luka

Direktor Javne ustanove „Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora“ Banjaluka, na osnovu člana 106. stav (1) i člana 132. stav (3) tačka 13) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/18 ) i člana 2. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem (Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 24/19), raspisuje

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

I Raspisuje se konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme kako slijedi:

1.Računovođa centra – na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac – 50% norme;
Za radno mjesto pod rednim brojem jedan traži se lice sa radnim iskustvom i odgovarajućom licencom u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II Opšti i posebni uslovi:
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 1/16 i 66/18) kandidat treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 102. stav (4) i 124. stav (3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18) i uslove predviđene Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 24/19)
Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1.da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2.da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;
3.da je radno sposoban, a to se dokazuje uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4.da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava;
5.Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece;
6.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenja iz tačaka 4. i 5. škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 108. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18) i člana 6. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 24/19):
1.Ovjerena foto-kopija diplome o završenim najmanje prvim ciklusom studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalentom.
2.Ovjerena kopija odgovarajuće licence u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva (Licenca za obavljanje profesionalne stručne aktivnosti u zvanju Certifikovanog računovođe),
3.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
4.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
5.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
6.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;
7.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nedležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca;
8.Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 41/18) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

III Sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, dana 22.4.2021. godine (četvrtak) u 11 časova u prostorijama Javne ustanove „Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora“ u ulici Jovana Raškovića, broj 28 u Banjaluci obaviće se testiranje i intervju.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa škola će postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

IV Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

V Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs, komisija neće razmatrati.

VI Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

VII Prijave slati na adresu: JU „Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora“ Banjaluka, ulica Jovana Raškovića, br. 28, 78 000 Banjaluka, sa naznakom “Za konkurs – računovođa”.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.04.2021

Datum objave: 07.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.