fbpx

Računovođa Derventa

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ „Nikola Tesla“ Derventa

Računovođa Derventa

OPIS RADNOG MJESTA
JU OŠ „NIКOLA TESLA“ DERVENTA
TRG OSLOBOĐENJA 6
74 400 DERVENTA

К O N К U R S
za upražnjeno radno mjesto

1. Računovođa – radnik sa iskustvom na određeno vrijeme na šest mjeseci probnog rada – 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 1/16), posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17,31/18, 84/19,35/20 i 63/20) i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).
Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.
Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17,31/18,84/19,35/20 i 63/20), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i način bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/18 ).

Opšti uslovi koji kadndidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su :
*da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
*da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
*da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidadat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa
* da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,zloupotrebe opojnih sredstava
-Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnodsa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt- telefon , spisakom priložene dokumentacije, kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:
−Ovjerenu fotokopiju diplome o završenoj VSS – VII stepen stručne spreme ,240 ECTS bodova, diplomirani ekonomista sa radnim iskustvom u traženom stepenu obrazovanja na radovima računovodstava i knjigovodstva i poznavanje rada na računaru ,
-Uvjerenje o posjedovanju licence- sertifikovani računovođa,
-Uvjerenje o položenom državnom ispitu
−Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ,
−Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
−Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.
−Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Кonkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Testiranje kandidata obaviće se 21.09.2020.godine u 9,00 časova u prostorijama škole
Intervju kandidata obaviće se 22.09.2020. godine u 9,00 časova u prostorijama škole
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju,a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu,smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

NAPOMENA: ukoliko se na raspisani konkurs ne prijavi ni jedan kandidat sa radnim iskustvom u obzir dolazi i pripravnik na određeno vrijeme – 6 mjeseci probnog rada.
Prijave slati na adresu :
Ju Osnovna škola „Nikola Tesla“
Trg oslobođenja br 6, 74400 Derventa
Sa naznakom – prijava na oglas , ne otvarati –
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 17.09.2020

Datum objave: 09.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.