fbpx

Računovođa Doboj

Ovaj oglas je istekao

KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA RADNO MJESTO

Računovođa Doboj

OPIS RADNOG MJESTA
JU DOM UČENIKA DOBOJ
CELjSKA BR.2
74 000 DOBOJ

KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA RADNO MJESTO

1. Računovođa sa završenim Ekonomskim fakultetom VSS – 240 ETC i da ima odgovarajuću licencu za računovođu u skladu sa zakonom kojim se utvrđuje oblast računovodstva, radno iskustvo na poslovima računovođe u trajanju od najmanje 3 godine, rad na određeno vrijeme, do povratka radnice sa bolovanja – 1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidat pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu Republike Srpske ( Sl.Glasnik RS br.01/16), treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o učeničkom standardu Republike Srpske ( Sl.Glasnik RS br.72/12) i Pravilnikom o kriterijumima i postupku prijema radnika u radni odnos u Đačkim domovima i učeničkim kulturnim centrima ( Sl. Glasnik RS br. 51/14).

Kandidati su dužni uz potpisanu prijavu na Konkurs dostaviti dokumenta o ispunjenosti ovih uslova i to:
-Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje o prebivalištu,
-Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djecom, maloljetnim licima ili porodicom i povreda ravnopravnosti građana(uvjerenje o neosuđivanju Dom će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa),
-Ovjerenu foto-kopiju diplome u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti,
-Dodatak diplomi , koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Odgovarajuća licenca u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva,
-Vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je nezaposleni kandidat prijavljen,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borac,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnih vojnih invalida,
-Kratka biografija.

Kandidat koji bude primljen dostaviće prije zasnivanja radnog odnosa Ljekarsko uvjerenje, ne starije od šest mjeseci.
Sva naprijed navedena dokumenta treba dostaviti kao ovjerene kopije i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Spisak kandidata koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli Doma.
Sa kandidatima će se obaviti intervju. Intervju je obavezan za sve kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa, a isti će se obaviti u prostorijama JU Dom učenika Doboj dana 02.03.2021. godine (utorak) , sa početkom u 11:00 časova. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko kandidat ne pristupi zakonskom intrvjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske“.
Potrebna dokumentacija se može dostaviti lično ili putem pošte na sljedeću adresu:
JU „Dom učenika“ Doboj, Celjska broj 2, 74 000 Doboj
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 25.02.2021

Datum objave: 17.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.