fbpx

Računovođa škole Bijeljina

Ovaj oglas je istekao

JU Muzička škola “ Stevan Stojanović Mokranjac“ Bijeljina

Računovođa škole Bijeljina

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
JU Muzička škola „Stevan Stojanović Mokranjac“ Bijeljina
Кarađorđeva 5, tel.: 055/206-382, e-mail: [email protected]
Broj : 705/20
Na osnovu člana 113. stav 1. i člana 139.stav 3. tačka 15) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), i na osnovu člana 106 stav 1. i člana 132. stav 3. tačka 13) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/18 i 35/20), direktor JU Muzičke škole „ Stevan Stojanović Mokranjac“ Bijeljina objavljuje

К O N К U R S
za prijem radnika u radni odnos i to:

1. Računovođa škole, puna norma, lice sa radnim iskustvom koje posjeduje odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva, na neodređeno vrijeme, 1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za navedeno radno mjesto pored opštih uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi i posebnih uslova propisanih u članu 104. stav (1) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20), i na osnovu člana 124. stav (2) i člana 171. stav (3) i (4) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/18 i 35/20).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20 ) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme. Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17,31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) i na osnovu člana 171. stav (2) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („ Službeni glasnik Republike Srospke“, broj 41/18 i 35/20).
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa članom 115. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanju u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 74/18,26/19) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, odnosno u skladu sa članom 108. stav (3) i (4) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i odredbi Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/19), a koji nisu u suprotnosti sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem koje dostavlja kandidat.

Кandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. stav (5) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik RS“ broj 44/17, 31/18, , 84/19, 35/20 i 63/20)) i odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 74/18,26/19) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, odnosno u skladu sa članom 108. stav (3) i (4) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i odredbi Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/19), a koji nisu u suprotnosti sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, i to:
1) ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovoarajućoj oblasti,
2) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
3) odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva,
4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepen stručne spreme i dužine ostvarenog radnog staža po vrsti posla.
Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana 07.10.2020. godine u 10,00 časova u prostorijama JU Muzičke škole “Stevan Stojanović Mokranjac“ Bijeljina, obaviće se test, a u 11,00 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.
Кandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola postavlja na oglasnoj tabli škole, a po mogućnosti i na internet stranici škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Muzička škola “ Stevan Stojanović Mokranjac“ Bijeljina, Кarađorđeva 5, 76300 Bijeljina sa naznakom „Кonkurs za računovođu“.
Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 01.10.2020

Datum objave: 23.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.