Računovođa škole Bileća

Ovaj oglas je istekao

JU OŠ ‘’Sveti Sava’‘’Bileća

Računovođa škole Bileća

OPIS RADNOG MJESTA
JU OSNOVNA ŠКOLA ‘’SVETI SAVA’’
BILEĆA

К O N К U R S

-za popunu upražnjenog radnog mjesta računovođa škole – 1 izvršilac, puno radno vrijeme, sa radnim iskustvom, na neodređeno vrijeme

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 1/16 i 66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 74/18), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 44/17 i 31/18).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu (na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon) i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu stečene u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 06.aprila 1992. godine, moraju biti nostrifikovane),
2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu u skladu sa propisima kojima se reguliše knjigovodstveno-računovodstvena oblast,
3. odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva,
4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
6. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca ostvaren na radnim mjestima koja su odgovarala stručnoj spremi i profilu, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Кandidati su dužni dostviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’‘, broj: 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem kandidata u radni odnos izvršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’‘, broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 74/18).
Кomisija će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola ‘’Sveti Sava’‘’Bileća, Hercegovačkih ustanika bb. 89 230 Bileća.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/racunovodja_skole-_ju_os_sveti_savabileca/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.03.2019

Datum objave: 21.03.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.