fbpx

Računovođa škole Brezičani

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 113. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju(”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17,31/18, 84/19,35/20 i 63/20), Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18, 26/19) a u vezi sa Odlukom direktora o raspisivanju konkursa broj: 82/21 raspisuje se: K O N K U R S za prijem radnika u radni odnos

Računovođa škole Brezičani

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU Osnovna škola „Jovan Cvijić“
Brezičani bb, 79208 Brezičani
tel.: 052/339-605,
e-mail: os068@skolers.org
DJ.BROJ: 84/21

Na osnovu člana 113. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju(”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17,31/18, 84/19,35/20 i 63/20), Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18, 26/19) a u vezi sa Odlukom direktora o raspisivanju konkursa broj: 82/21 raspisuje se:

K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos

1. Računovođa škole-80% norme na neodređeno vrijeme……….. 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, broj 1/16, 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18,84/19,35/20,63/20) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/18, 26/19)
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.
Pravo učešća imaju i lica koja su do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (uvjerenje za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).
5. Da nije pravosnažno osuđivan za krivična djela seksualne zloupotrebe iskorištavanja djece, što dokazuje uvjerenjem iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece ( uvjerenje za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).
6. Da ima uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,polnog integriteta,zlostavljanja djece,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi:
-Da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa u oblasti ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, koje ima odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, a ona podrazumijeva:
a) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u oblasti ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova u trajanju od četiri godine ili ekvivalent
b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
v) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
g) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg se jasno vidi: vrsta posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preraučunati u puno radno vrijeme.
d) ovjerena kopija licence izdatu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva
đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambenog otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.
e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ( „Službeni glasnik RS“; broj 74/18, 26/19) a na osnovu liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijima propisanim ovim pravilnikom.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Jovan Cvijić”, Brezičani bb, 79 208 Brezičani, sa naznakom “za konkurs“.
Intervju i testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, obaviće se u srijedu 28.04.2021. godine u 10,00 časova u prostoriji škole, te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istoga.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove objaviti na oglasnoj tabli škole.
Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.04.2021

Datum objave: 14.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.