fbpx

Računovođa škole Gornji Ribnik

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 113. stav 1. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni Glasnik Republike Srpske“broj 44/17,31/18), direktor škole raspisuje K O N K U R S za vannastavni kadar u školskoj 2020/2021.godini

Računovođa škole Gornji Ribnik

OPIS RADNOG MJESTA
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „DESANKA MAKSIMOVIĆ“ GORNjI RIBNIK
Rade Jovanića 38, 79 288 Ribnik;
tel/faks 050/431.-017; e-mail os049@skolers.org
Broj: 276/21

Na osnovu člana 113. stav 1. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni Glasnik Republike Srpske“broj 44/17,31/18), direktor škole raspisuje

K O N K U R S
za vannastavni kadar u školskoj 2020/2021.godini

1. Računovođa škole …….. jedan izvršilac na određeno radno vrijeme-radno iskustvo najmanje jednu godinu dana na poslovima računovodstva i finasija,do povratka radnice sa Javne funkcije, sa završenim prvim ciklusom studijskog programa ekonomije,finansija ili računovodstva u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidat treba da ispunjava uslove predviđene članom 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 74/08,71/09, 104/11 i 44/17) i Zakonom o radu što dokazuje prilaganjem sljedeće dokumentacije:
-Uvjerenje o državljanstvu
-Izvod iz MKR ili kopija lične karte
-Dokaz o posjedovanju odgovarajućeg nivoa i vrste obrazovanja (odgovarajuća visoka školska sprema) u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 77/09,86/10,25/14 i 76/15)
-Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad (ljekarsko uvjerenje se dostavlja nakon prijema po konkursu), ne starije od 6 mjeseci.
-Uvjerenje da nisu pravosnažnom presudom osuđivani za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. (ovo uvjerenje poslodavac dobija na službeni zahtjev od Centra javne bezbjednosti nakon prijema kandidata po konkursu, a prema mjestu rođenja).
-Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala,službene dužnosti,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem
-Uvjerenje iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece
-Uvjerenje o radnom stažu

Pored navedene dokumentacije ako kandidat ispunjava uslove u pogledu nivoa i vrste obrazovanja prema Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima u osnovnoj školi („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 77/09,86/10)
potrebno je priložiti :
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja
-Uvjerenje Biroa za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske“.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzimati u razmatranje.
Test i Intervju će se obaviti 14.06.2021.sa početkom u 9 časova.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 10.06.2021

Datum objave: 02.06.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.