fbpx

Računovođa škole Ribnik

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske„ broj 41/18. i 35/20.), i člana 2. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijumima za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske„ , broj 24/19.), direktor JU Srednjoškolski centar „Lazar Đukić“ Ribnik raspisuje K O N K U R S za prijem u radni odnos na radno mjesto

Računovođa škole Ribnik

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIKA SRPSKA
JU Srednjoškolski centar “Lazar Đukić“ Ribnik “,
Rade Jovanića 39
e-mail: ss24@skolers.org,
tel.: 050-431-213

Na osnovu člana 106. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske„ broj 41/18. i 35/20.), i člana 2. Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijumima za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske„ , broj 24/19.), direktor JU Srednjoškolski centar „Lazar Đukić“ Ribnik raspisuje

K O N K U R S
za prijem u radni odnos na radno mjesto

1. Računovođa škole, lice sa završenim najmanje prvim ciklusom studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od najmanje 4 godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalentom, koje ima odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva, na neodređeno radno vrijeme- puna radna norma.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidati pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ( „Službeni glasnik Republike Srpske„ broj 1/16. i 66/18.) trebaju da ispunjavaju posebne uslove navedene u članu 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/18. ) i da imaju za radno mjesto :
Stručnu spremu propisanu Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama „Službeni glasnik Republike Srpske „ broj 29/12., 80/14. i 83/15.);
Pravo učešća na konkurs imaju lica iz člana 124. stav 2. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju .
Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem „Službeni glasnik Republike Srpske „ 24/19.).

Kandidati su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju ( ovjerene fotokopije ):
1.Prijavu na konkurs koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs i u kojoj se obavezno mora navesti adresa i kontakt telefon;
2.Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent i odgovarajuću licenca u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.
3.Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
4.Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja , ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
5.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ;
6.Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
7.Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine ;
8.Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
9.Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme;
10.Uvjerenje opštinskog / gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.
Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti koje nije starije od 6 mjeseci.
Škola će za kandidata koji bude izabran prije zasnivanja radnog odnosa pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Testiranje i intervju sa kandidatima koji dostave blagovremene i potpune prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 14.04.2021. godine u 10,00 časova u prostorijama škole.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviti na oglasnoj tabli škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjuua.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju , smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „ Glas Srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti zapečećene u koverti lično ili poštom na adresu škole ( Rade Jovanića broj 39, 790288 Ribnik ) sa naznakom za Komisiju za prijem kandidata“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 08.04.2021

Datum objave: 31.03.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.