Radnik na održavanju čistoće i kurir Čajniče

Ovaj oglas je istekao

Opština Čajniče

Radnik na održavanju čistoće i kurir Čajniče

Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17) i člana 63. Statuta Opštine Čajniče (“Službeni glasnik opštine Čajniče”, broj 6/17), načelnik opštine Čajniče r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi
Opštine Čajniče

I – Načelnik opštine raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Čajniče, na neodređeno vrijeme, za radno mjesto:
– radnik na održavanju čistoće i kurir – 1 izvršilac.
II – Opis poslova
Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Čajniče (“Službeni glasnik opštine Čajniče”, br. 5/17 i 10/18):
– čisti kancelarije, hodnike, sanitarne prostorije, stepenište, prozore i prostirke, održava u ispravnom stanju uređaje i pribor za čišćenje,
– vrši iznošenje i odlaganje smeća i obezbjeđenje prostorija po završenom radnom vremenu (zatvaranje vrata i prozora, gašenje svjetala i drugih uređaja i slično),
– čisti prostor ispred ulaza u zgradu,
– vrši dostavu akata, poziva i obavještenja građanima, preduzećima i ustanovama na području grada,
– vrši dostavu predmeta u rad putem interne dostavne knjige za građane,
– obavlja i druge poslove po nalogu načelnika odjeljenja.
III – Opšti uslovi:
– da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
– da je stariji od 18 godina,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
– da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

IV – Posebni uslovi:
– SSS – III ili IV stepena,
– najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.
V – Prijava na Javni konkurs
– Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koji je dostupan na internet stranici
Ministarstva uprave i lokalne samouprave i na internet stranici Opštinske uprave Čajniče, a može se preuzeti i u šalter-sali Opštinske uprave Čajniče. Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.
– Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova Javnog konkursa.
VI – Potrebna dokumenta
Prilikom prijave na Javni konkurs kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine i izjave da kandidat:
1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),
2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do
47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
Gorenavedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio prijave na Javni konkurs – prijavnog obrasca.
Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
– diplome o završenoj srednjoj stručnoj spremi,
– isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme
(potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo).
VII – Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove
Konkursna komisija obaviće intervju, na kojem će vršiti provjeru znanja i vještina kandidata, poznavanja organizacije i rada jedinice lokalne samouprave i poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao, a o vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti pojedinačno obaviješteni pismenim putem i putem internet stranice Opštine Čajniče. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa Konkursna komisija
odbaciće zaključkom.

VIII – Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje Javnog konkursa (Konkursne komisije), dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije dostavi dokaze o ispunjavanju
opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova:
– da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (član IX tačka 1. Ustava BiH),
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa i da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.
IX – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske ”.
Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave se mogu dostaviti neposredno u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Čajniče (šalter-sala), svakim radnim danom od 7 do 15 časova, ili poštom, u zatvorenoj koverti, na adresu: Opština Čajniče, Ulica kralja Petra I Oslobodioca bb, 73 280 Čajniče, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Čajniče. Za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu zadužena je Jelena Tanasković, samostalni stručni saradnik, kontakt telefon: 058/315-170.

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 19.12.2018

Datum objave: 05.12.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.