fbpx

Radnik na održavanju čistoće Mostar

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) člana 17. Pravila Muzičkog centra Pavarotti Mostar, člana 5. Pravilnika o radu Muzičkog centra Pavarotti Mostar; Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK-a („Sl. Novine HNK-a" broj: 6/18), i Odluke Upravnog odbora Muzičkog centra Pavarotti Mostar br: 05/2021 od 11.01.2021. godine, raspisuje se KONKURS za prijem u radni odnos

Radnik na održavanju čistoće Mostar

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) člana 17. Pravila Muzičkog centra Pavarotti Mostar, člana 5. Pravilnika o radu Muzičkog centra Pavarotti Mostar; Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK-a („Sl. Novine HNK-a” broj: 6/18), i Odluke Upravnog odbora Muzičkog centra Pavarotti Mostar br: 05/2021 od 11.01.2021. godine, raspisuje se

KONKURS

za prijem u radni odnos

 • Radnik na održavanju čistoće – 1 izvršilac, na određeno vrijeme

Opći uslovi:

 • da je državljanin BiH
 • da ima navršenih 18 godina života
 • da nije obuhvaćen odredbom čl. IX. stav 1. Ustava BiH

Pored općih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava I sljedeće  uslove:

 • minimalno NK

Uz potpisanu prijavu na Konkurs, kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

 • Biografiju sa kontakt telefonom
 • Dokaz o stručnoj spremi – original ili ovjerena kopija
 • Uvjerenje o državljanstvu – original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca
 • Izvod iz matične knjige rodenih – original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca
 • Ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom čl. IX. stav. 1. Ustava BiH
 • Potvrda/uvjerenje o pripadnosti kategorijama lica po osnovu čl. 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica (Sl. novine HNK br. 06/18) izdato od nadležnog organa (ukoliko kandidat pripada tim kategorijama)

Napomena: Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica po osnovu čl. 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica (Sl. novine HNK br. 06/18).

Sa kandidatima koji ispunjavaju tražene uslove obavit će se intervju u skladu s Kriterijima za prijem radnika u radni odnos. O terminu intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave za Oglas sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično u administraciju

MC Pavarotti ili preporučeno putem pošte na adresu:

MUZIČKI CENTAR PAVAROTTI

Maršala Tita br. 179

88 104 Mostar

sa naznakom

“Prijava na konkurs – ne otvarati”

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Mostar, 19.01.2021.

Dnevni list, 20.01.2021.

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) člana 17. Pravila Muzičkog centra Pavarotti Mostar, člana 5. Pravilnika o radu Muzičkog centra Pavarotti Mostar; Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK-a („Sl. Novine HNK-a” broj: 6/18), i Odluke Upravnog odbora Muzičkog centra Pavarotti Mostar br: 05/2021 od 11.01.2021. godine, objavljuje se

ISPRAVKA DIJELA KONKURSA

za prijem u radni odnos

Muziči centar Pavarotti vrši ispravku teksta konkursa za prijem u radni odnos koji je objavljen dana 19.01.2021. godine u dnevnom listu “Dnevni list”, zbog uočene tehničke greške, u dijelu teksta:

Tekst koji glasi:

 • Radnik na održavanju čistoće – 1 izvršilac, na određeno vrijeme

Mijenja se i glasi:

 • Radnik na održavanju čistoće – 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

U ostalim dijelovima tekst konkursa ostaje nepromijenjen.

Rok za podnošenje prijava na objavljeni konkurs se produžava za 8 dana od dana objave ove ispravke.

Sve prijave pristigle prije objave ove ispravke uzeti će se u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.01.2021

Datum objave: 22.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.