fbpx

Radnik NK KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o.

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ br: 26/16 i 89/18), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% kapitala ( „Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 9/19 i 21/19),Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općina u Kantonu Sarajevo,(„Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 37/20), člana 6. Pravilnika o radu KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, a u skladu sa Odlukom v.d. Direktora br: 01-03/21 od 25.03.2021.god. i prethodne saglasnosti Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture,prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša broj: 05-30-9283/21 od 12.03.2021.godine, KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo raspisuje J A V N I O G L A S za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do 12 /dvanaest/ mjeseci

Radnik NK KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o.

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ br: 26/16 i 89/18), člana 3.
Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim
organizacijama, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim
ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te privrednim društvima u
kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% kapitala ( „Službene novine Kantona
Sarajevo“ broj: 9/19 i 21/19),Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima zapošljavanja branilaca i
članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općina u Kantonu
Sarajevo,(„Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 37/20), člana 6. Pravilnika o radu KJKP „Vodovod
i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, a u skladu sa Odlukom v.d. Direktora br: 01-03/21 od 25.03.2021.god. i
prethodne saglasnosti Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture,prostornog uređenja, građenja i
zaštite okoliša broj: 05-30-9283/21 od 12.03.2021.godine, KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o.
Sarajevo raspisuje

J A V N I O G L A S
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju
do 12 /dvanaest/ mjeseci

I – Radno mjesto
1.) Radnik NK – 18 izvršilaca
II – Kandidati koji se prijavljuju, trebaju ispunjavati sljedeće uslove:
– da su državljani Bosne i Hercegovine
– da su stariji od 18 godina
– da imaju opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova
Uslovi radnog mjesta
1.) -NK, nekvalifikovani radnik
Opis poslova :
Obavlja poslove na iskopu i sanaciji istog,
Rukuje sa mašinama i uređajima (rezačice za asfalt, pumpe za crpanje vode, vibronabijači i dr.)
i vodi računa o pravilnoj upotrebi istih,
Vodi računa o sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju, prilikom iskopa vodi računa o
podzemnim instalacijama drugih firmi i brine o primjeni tehničko-zaštitnih mjera na gradilištu.,
Poštuje mjere vezane za ispravnost u sanitarno-tehničkom smislu,
Radi i druge poslove po nalogu Glavnog koordinatora,
Odgovoran je za implementaciju sistema kvaliteta.
Mjesto rada: Sarajevo
Radno vrijeme: 7:30-16:00
Osnovna plaća: 794,00 KM
Potrebni dokumenti :
Kandidati su dužni uz potpisanu prijavu, sa kratkom biografijom i kontakt podacima (adresa
prebivališta, telefon i e-mail), dostaviti sljedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj fotokopiji :
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
– Potvrdu o mjestu prebivališta – CIPS (ne starija od 6 mjeseci)
III – Dodatna dokumenta
Prioritet pri zapošljavanju imaju kandidati korisnici prava u smislu Uredbe o jedinstvenim kriterijima i
pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo,
Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj. 37/20) i
posebnih zakona.
Prvenstvo pri zapošljavanju kandidati pripadnici branilačke populacije dokazuju uvjerenjem/rješenjem
nadležnog organa kojim se dokazuje status korisnika po ovoj uredbi, a koji imaju prebivalište na
području Kantona Sarajevo.
Da bi mogli ostvariti pravo na prvenstvo pri zapošljavanju, kandidati su dužni uz prijavu dostaviti:
1. Dokaz o statusu pripadnosti branilačkoj populaciji (potvrda, uvjerenje, rješenje i sl.)
Vrednovanje kandidata koji imaju prioritet pri zapošljavanju vršit će se u skladu sa članom 6. Uredbe o
jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u
institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo“ broj. 37/20 i 38/20).
IV – Napomena
– Kandidati su dužni uz prijavu na Javni oglas priložiti originale ili ovjerene fotokopije naprijed
navedenih dokumenata;
– Izabrani kandidat je dužan, prije potpisivanja Ugovora o radu, dostaviti ljekarsko uvjerenje o
zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.
V – Kandidati čija je dokumentacija uredna, potpuna i blagovremena i koji ispunjavaju uslove iz
Javnog oglasa bit će obavješteni putem e-maila ili usmenim putem (telefonski – uz sačinjavanje
zabilješke) o datumu i vremenu održavanja usmenog ispita.
Kandidati će biti pismeno obaviješteni o ostvarenim rezultatima usmenog ispita.
Ako uredno obavješten kandidat ne pristupi polaganju usmenog ispita, smatrat će se da je odustao od
učešća u oglasnoj proceduri i neće biti pismeno obavješten o ishodu Javnog oglasa.
VI – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 10 (deset) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostaviti lično na protokol preduzeća ili
preporučenom poštom na adresu:
KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo
Ul. Jaroslava Černija broj 8.
71 000 Sarajevo
sa naznakom
„Prijava na Javni oglas – Ne otvarati“
Na poleđini koverte obavezno upisati ime i prezime, adresu, kontakt telefon i naziv radnog
mjesta na koje se kandidat prijavljuje.
VII – Neblagovremene, neuredne ili nepotpune prijave, kao i kopije dokumenata koje nisu ovjerene,
neće se uzeti u razmatranje.
Kandidati, čija dokumentacija je neuredna, nepotpuna i neblagovremena, bit će pisanim putem
obavješteni sa navođenjem razloga zašto pristigla prijava nije ispravna, uz mogućnost uvida u
dostavljenu dokumentaciju, u roku od 3 (tri) dana od dana prijema obavijesti.
Priložena dokumentacija neće se vraćati osim na pismeni zahtjev kandidata koji su istu dostavili u
originalu.
Poslovnik o radu komisije dostupan je na web stranici preduzeća www.viksa.ba
VIII – Kontakt telefon osobe zadužene za davanje dodatnih informacija je 033/483-492
KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo

Izvor: https://szks.ba/

Broj izvrsilaca: 18

Datum isteka: 24.04.2021

Datum objave: 14.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.