fbpx

Ravnatelj/ravnateljica škole Međugorje

Ovaj oglas je istekao

Na temelju članka 97. i čl. 98 Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („ Narodne novine HNŽ-a“ broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16), članka 64. Statuta Osnovne škole Bijakovići, Odluke Školskog odbora, broj: 04-01-303/21 od 28.5.2021. godine, a po dobivenoj Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a broj: 05-02-30-919/21 od 17.5.2021. godine, Školski odbor OŠ Bijakovići raspisuje N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljicu škole

Ravnatelj/ravnateljica škole Međugorje

Na temelju članka 97. i čl. 98 Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („ Narodne novine HNŽ-a“ broj: 5/00,  4/04, 5/04, 1/14, 7/16),  članka 64. Statuta Osnovne škole Bijakovići, Odluke Školskog odbora, broj: 04-01-303/21 od 28.5.2021. godine, a po dobivenoj Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a broj: 05-02-30-919/21 od 17.5.2021. godine, Školski odbor OŠ Bijakovići  raspisuje

N A T J E Č A J

za  izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljicu škole

 1. Ravnatelj/ravnateljica škole – 1 izvršitelj

  Uvjeti natječaja:

 Pored općih uvjeta propisanih  Zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 1. Ispunjava uvjete za učitelja ili pedagoga sukladno Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju u HNŽ-u
 2. Ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u  osnovnoj školi
 3. Ima visoku ili višu stručnu spremu
 4. Nije kazneno kažnjavan
 5. Nije angažiran na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa

6.   Nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stupnja, s bilo kojim članom Školskog odbora

Člankom 7. stavak 1.točka 2. Zakona o pravima branitelja i njihovih obitelji („ Službene novine FBiH“ br:33/04, 56/05, 7/07, 9/10 i 90/17) i čl.18. Zakona o dopunskim pravima branitelja   ( „Narodne novine HNŽ“ br.6/18), određeno je da branitelji i članovi njihovih obitelji imaju prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene preslike):

 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi (ukoliko je izdana u stranoj državi dostaviti  rješenje o nostrifikaciji diplome),
 • potvrda o radnom iskustvu u djelatnosti u osnovnom odgoju i obrazovanju,
 • izvod iz Matične knjige rođenih,
 • životopis,
 • uvjerenje o državljanstvu BiH ( ne starije od šest (6) mjeseci),
 • uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  ( ne starije od tri (3) mjeseca),
 • izjave  o ispunjavanju posebnih uvjeta za imenovanje iz točaka 5. i 6. ovjerene kod nadležnog organa,
 • uvjerenje Službe za zaštitu prava branitelja i njihovih obitelji,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • program rada za mandatno razdoblje

Izabrani kandidat po prijemu u radni odnos, odnosno do zaključenja Ugovora o radu dužan je  dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ( ne starije od šest  (6) mjeseci) i uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od tri (3) mjeseca).

Ravnatelj/ravnateljica škole  imenuje se na mandat od  četiri (4) godine.

Rok podnošenja prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja natječaja.

Neovjerene, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni, u roku osam (8) dana, od dana donošenja odluke o imenovanju.

Prijave s potrebnom dokumentacijom, izvornike ili ovjerene preslike, preporučeno dostaviti  na adresu:

Osnovna škola Bijakovići u Bijakovićima

fra Slavka Barbarića br. 1

88 266 Međugorje

s naznakom:

“ Natječaj za ravnatelja škole – Natječajno povjerenstvo“ – NE OTVARATI

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 13.06.2021

Datum objave: 01.06.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.