fbpx

Ravnatelja JU Centar za socijalni rad Prozor-Rama

Ovaj oglas je istekao

Na temelju članka 7. i 8. Zakona o ministarskim i vladinim imenovanjima u Federaciji  BiH („Službene  novine F BiH“, br. 12/03), čl. 40. i 41. Pravila JU Centra za socijalni rad Prozo-Rama i  odluke Upravno vijeća JU Centar za socijalni rad Prozor-Rama br. 31-110/21 od 08.02.2021. godine, raspisuje se N A T J E Č A J za izbor i imenovanje

Ravnatelja JU Centar za socijalni rad Prozor-Rama

Na temelju članka 7. i 8. Zakona o ministarskim i vladinim imenovanjima u Federaciji  BiH („Službene  novine F BiH“, br. 12/03), čl. 40. i 41. Pravila JU Centra za socijalni rad Prozo-Rama i  odluke Upravno vijeća JU Centar za socijalni rad Prozor-Rama br. 31-110/21 od 08.02.2021. godine, raspisuje se

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje

 • Ravnatelja JU Centar za socijalni rad Prozor-Rama

Kandidat koji se natječe za ravnatelja treba ispunjavati sljedeće uvjete:

Opći uvjeti:

 • da je stariji od 18.godina,
 • da je državljanin BiH, uvjerenje o državljanstvu BiH ne stariju od 6 mjeseci ili ovjerenu CIPS-ovu iskaznicu,
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 • da se na njega ne odnosi članak IX.1. Ustava BiH, uvjerenje nadležnog kantonalnog suda, ne starije od tri mjeseca.

Posebni uvjeti: (potreban prilog)

 • da ima visoku stručnu spremu (VSS VII stupnja) odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog studiranja
 • da ima najmanje tri godine radnog iskustva
 • da ima organizatorske sposobnosti i da ne postoje zakonske smetnje za obavljanje rukovodeće funkcije
 • da se ne vodi kazneni postupak, odnosno da nisu osuđivani za kazneno djelo koje po zakonu predstavlja smetnju za zasnivanje radnog odnosa, uvjerenje od nadležnog suda ne starije od tri mjeseca
 • da nisu na funkciji u političkoj stranci u skladu sa čl. 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH
 • da nisu izabrani zvaničnici, nositelji izvršnih funkcija ili savjetnici sukladno Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH

Uz prijavu na natječaj kandidati je dužan priložiti:

 • životopis sa adresom i kontakt telefonom,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • diplomu o završenom školovanju,
 • uvjerenje o radnom iskustvu,
 • uvjerenje da se vodi kazneni postupak,
 • ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti iz točke 1. Alineja 3. i 4. Opći uvjeti.

Imenovanje ravnatelja se vrši na 4 (četiri) godine.

Svi kandidati sa liste sa užim izborom bit će pozvani na intervju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana i računa se od datuma objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj natječaj.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:

JU Centar za socijalni rad Prozor-Rama

Ul. Kralja Tomislava bb

88 440  Prozor-Rama

sa naznakom

„Prijava na Natječaj za Ravnatelja – ne otvarati“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 06.05.2021

Datum objave: 22.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.