fbpx

Recepcionar – tehničko obezbjeđenje Trnovo

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava opštine Trnovo

Recepcionar – tehničko obezbjeđenje Trnovo

OPIS RADNOG MJESTA
Broj:02.1/0335-2-3/19
OPŠTINA TRNOVO

Na osnovu člana 77 i 78 . Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (,,Sl. glasnik RS’‘br.97/16 ), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (,,Sl. novine grada Istočno Sarajevo 10/17. 13/17,32/17 i 24/18) i člana 65. Statuta opštine Trnovo (,,Sl novine grada Istočno Sarajevo’‘,br.18/17) Načelnik opštine Trnovo, raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu uražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi opštine Trnovo

I Raspisuje se javni konurs za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme.
1.Recepcionar – tehničko obezbjeđenje -1 (jedan) izvršilac

II Zaposleni iz tačke 1 ovog konkursa obavlja poslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave, opštine Trnovo.
III Status: namještenik

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV OPŠTI USLOVI:
-da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
– da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi, jedinice lokalne samouprave.
-da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnosti koja je nespojiva sa dužnošću koja obavlja u opštinskoj upravi.
– da nije otpuštano iz iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH, tri godine prije obavljivanja konkursa.
V POSEBNI USLOVI
1. -srednja stručna sprema, IV stepen,
-najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva,

VI Uz prijavu na konkurs sa kraćom biografijom kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz MKR,
-uvjerenje o nekažnjavanju,
-dokaz da se ne vodi krivični postupak,
-diplomu o završenoj školskoj spremi,
-dokaz o radnom iskustvu,
– dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (samo kandidat koji bude izabran)
– ovjerena izjava da nije u sukobu intetresa
– ovjerena izjava da nije otpuštano iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa.
Javni konkurs će biti objavljen u Glasu Srpske i oglasnoj tabli opštine.

VII ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje
Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove obaviće se intervju.
Prijave se mogu dostaviti lično na protokol opštine Trnovo, ili putem pošte na adresu Opština Trnovo, Trnovskog bataljona 86, 71220 Trnovo, sa naznakom ,,za komisiju za prijem ‘’.
Za dodatne informacije o javnom konkursu, kontakt osoba Novka Lučić , tel. 057/610-237.
Propisani obrazac za prijavu kandidata može se preuzeti na šalteru pisarnice opštine Trnovo, kao i sa veb stranice Opštine.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 06.02.2020

Datum objave: 22.01.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.