fbpx

Referent – Rukovalac viljuškara u Odjeljenju za robne rezerve Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Federalna direkcija robnih rezervi

Referent – Rukovalac viljuškara u Odjeljenju za robne rezerve Sarajevo

Na temelju članka 23. zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 49/05) i Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalne direkcije robnih rezervi broj: 01-02-2-666/09 od 10.02.2009. godine, direktor Federalne direkcije robnih rezervi objavljuje

JAVNI OGLAS

za popunu radnog mjesta namještenika u Federalnoj direkciji robnih rezervi

Naziv radnog mjesta:

  • Referent – Rukovalac viljuškara u Odjeljenju za robne rezerve – jedan (1) izvršilac

Opći i posebni uslovi za obavljanje poslova radnog mjesta:

Pored općih uslova predviđenih u članku 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to:

SSS – tehnička škola ili saobraćajna škola III stepen, šest mjeseci radnog staža i položen ispit o osposobljenosti za rukovanje viljuškarom.

Spisak potrebnih dokumenata

  1. Svojeručno potpisana pisana prijava na javni oglas sa kratkom biografijom, kontakt podacima (broj telefona i adresa stanovanja) i sa tačno navedenom dokumentacijom koju kandidat prilaže na Interni oglas,
  2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili kopija CIPS-ove lične karte,
  3. Izvod iz matične knjige rođenih,
  4. Svjedočanstvo ili diploma o završenoj školi,
  5. Dokaz o radnom stažu u struci nakon završene škole,
  6. Dokaz o položenom ispitu o osposobljenosti za rukovanje viljuškarom,
  7. Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člankom IX. 1. Ustava F BiH,
  8. Ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objave javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u federaciji BiH, odnosno Bosni i Hercegovini,
  9. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne stariji od 3 mjeseca).

Navedena dokumentacija uz prijavu dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji. Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika.

Rok trajanja javnog oglasa i adresa za podnošenje prijave:

Javni oglas ostaje otvoren  (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti isključivo putem pošte, preporučeno na adresu:

Federalna direkcija robnih rezervi

Antuna Branka Šimića broj 4. 71 000 Sarajevo

sa naznakom

„Prijava na javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika u Federalnoj direkciji robnih rezervi“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 11.11.2020

Datum objave: 29.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.