fbpx

Referent u registru pravnih lica Istočno Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Okružni privredni sud Istočno Sarajevo

Referent u registru pravnih lica Istočno Sarajevo

OPIS RADNOG MJESTA
OКRUŽNI PRIVREDNI SUD
ISTOČNO SARAJEVO

Na osnovu člana 77. Zakona o sudovima Republike Srpske (Sl. Glasnik broj 37/12; 44/15 i 100/17) i člana 12., prečišćeni tekst, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom privrednom sudu Istočno Sarajevu, raspisuje

J A V N I К O N К U R S
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. Referent u registru pravnih lica————————-1 (jedan) izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Кandidati treba da ispunjavaju sledeće opšte i posebne uslove
Opšti uslovi:
-da je državljanin BiH;
-da je punoljetan;
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
-da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
-da nije osuđen za krivično dijelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za kažnjivo đelo koje ga čini nepodobnim za obavljenje poslova u državnom organu

Posebni uslovi:
– VSS- Diplomirani pravnik VII stepen stručne spreme
– položen stručni ispit
– poznavanje rada na računaru
– najmanje 10 mjeseci radnog staža nakon završene školske spreme na istim ili sličnim poslovima

2. Кandidati se primaju u radni odnos uz obavezan probni rad od tri mjeseca

Uz Prijavu sa kratkom biografijom kandidati treba da dostave sledeću dokumentaciju:
– izvod iz matične knjige rođenih (orginal ili ovjerena kopija)
– uvjerenje o državljanstvu (orginal ili ovjerena kopija)
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (orginal ili ovjerena kopija)
– uvjerenje o nekažnjavanju (orginal ili ovjerena kopija)
– diploma o završenoj školi (orginal ili ovjerena kopija)
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu (orginal ili ovjerena kopija)
– dokaz o potrebnom radnom iskustvu (orginal ili ovjerena kopija)
– dokaz o poznavanju rada na računaru (orginal ili ovjerena kopija)

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti obavezan je dostaviti samo izabrani kandidat.
Izbor kandidata vršiće se na osnovu zaprimljenih prijava, pismenog rada i usmenog razgovora sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa.
Dokumentacija ne starija od šest mjeseca. Molimo kandidate da uz prijavu ne dostavljaju dodatne materijale koji nisu traženi konkursom.
Prijave se podnose na pisarnici suda lično ili putem pošte na adresu: Okružni privredni sud Istočno Sarajevo, Vojvode Radmomira putnika bb, 71123 Istočno Sarajevo.
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs“

Кonkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Кonkurs će se objaviti u Glasu Srpske i na Web stranici suda.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 24.10.2019

Datum objave: 09.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.