fbpx

Referent-vatrogasac Jablanica

Ovaj oglas je istekao

Općina Jablanica raspisuje J A V N I   O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Referent-vatrogasac Jablanica

Na osnovu člana 23. i člana 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (Službene novine FBiH“, broj : 49/05) i člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09, 8/16 i 2/20) i člana 4. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i drugih službi u općini Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, prečišćeni tekst broj 8/20 i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i drugih službi u općini Jablanica broj 01-36-2017-2/20 od 30.10.2020.), Općinski načelnik dana 23.11.2020. godine raspisuje

J A V N I   O G L A S

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 1. Referent-vatrogasac – 2 (dva) izvršioca, na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od tri mjeseca.

I

Uslovi: Pored općih uslova iz člana 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (Službene novine FBiH“, broj: 49/05), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i drugih službi u općini Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, prečišćeni tekst broj 8/20 i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i drugih službi u općini Jablanica broj 01-36-2017-2/20 od 30.10.2020.).

II

Posebni uslovi su :

 1. SSS,IV/III-KV stepen vatrogasnog, mašinskog, građevinskog, metalskog, saobraćajnog ili drugog smjera tehničke struke,
 2. Položen ispit za profesionalnog vatrogasca,
 3. Položen vozački ispit za vozača “B” ili „C“kategorije,
 4. 6 mjeseci radnog staža u struci nakon završene SSS.

Spisak potrebnih dokumenata koje kandidati trebaju dostaviti uz prijavu, kao dokaze o ispunjavanju uslova (originali ili ovjerene kopije) su :

 1. Prijava na Javni oglas sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom,
 2. Diploma o završenoj školskoj spremi SSS, IV/III-KV stepen vatrogasnog, mašinskog, građevinskog, metalskog, saobraćajnog ili drugog smjera tehničke struke (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
 3. Uvjerenje o položenom vozačkom ispitu za vozača “B” ili “C” kategorije,
 4. Uvjerenje /potvrda o radnom stažu iz tačke 4. – Posebni uslovi,
 5. Uvjerenje o državljanstvu BiH ili kopija CIPS-ove lične karte (ne starije od 3 mjeseca),
 6. Izvod iz matične knjige rođenih,
 7. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (uvjerenje će naknadno dostaviti kandidati koji budu izabrani),
 8. Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, te da nije osuđivan za krivično djelo protiv života i krivično djelo protiv imovine – ne starije od tri mjeseca (uvjerenje će naknadno dostaviti kandidati koji budu izabrani),
 9. Ovjerena i svojeručno potpisana izjava da kandidat nije u posljednje dvije godine otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti F BiH i BiH i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Kandidati koji blagovremeno dostave potpune prijave i dokažu da ispunjavaju opće i posebne uslove imaju pravo pristupa testiranju. Testiranje svih kandidata uključuje pismeni test znanja iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva i provjeru fizičke sposobnosti prema Planu i programu obuke za stručno osposobljavanje, uvježbavanje i kondicioniranje profesionalnih vatrogasaca. Kandidati će o datumu i vremenu testiranja biti obaviješteni blagovremeno.

Kandidat koji ne pristupi testiranju, odnosno ne položi test znanja ili ne zadovolji provjeru fizičke sposobnosti, isključuje se iz daljnjeg procesa odabira.

Sa kandidatima koji su zadovoljili na testiranjima obavit će se intervju.

Izabrani kandidati su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika.

Namještenici koji budu primljeni u radni odnos podliježu obavezi probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

Prijave s traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednje objave oglasa u dnevnim novinama, na adresu:

OPĆINA JABLANICA, OPĆINSKI NAČELNIK,

Ul. Pere Bilića br. 15

88 420 Jablanica

sa naznakom :

„JAVNI OGLAS ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA

U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME – NE OTVARATI“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 09.12.2020

Datum objave: 26.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.