fbpx

Referent za administrativno-tehničke poslove, Viši samostalni referent za informaciono – dokumentacione poslove Mostar

Ovaj oglas je istekao

U skladu sa članom 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH", broj: 49/05.) i člana 14. i 33. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i načinu rada i sistematizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, broj: 05-01-02-1406/18 od 20.06.2018. godine, na koji je Vlada HNŽ-K dala saglasnost svojom Odlukom, broj: 01-1-02-1851/18 ad 27.07.2018. godine, ministar Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, objavljuje JAVNI OGLAS za prijem namještenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a

Referent za administrativno-tehničke poslove, Viši samostalni referent za informaciono - dokumentacione poslove Mostar

U skladu sa članom 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH”, broj: 49/05.) i člana 14. i 33. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i načinu rada i sistematizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, broj: 05-01-02-1406/18 od 20.06.2018. godine, na koji je Vlada HNŽ-K dala saglasnost svojom Odlukom, broj: 01-1-02-1851/18 ad 27.07.2018. godine, ministar Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, objavljuje

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika

u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a

I. Naziv i pozicija radnog mjesta

Pozicija 01. Referent za administrativno-tehničke poslove – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Pozicija 02. Viši samostalni referent za informaciono – dokumentacione poslove – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

II. Opis poslova:

Pozicija 01. obavlja sve poslove unosa i obrade podataka na računaru, kopiranja materijala, vodi internu knjigu sektora i potrebne upisnike, daje informacije strankama o potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje određenih prava ili izvršavanja obaveza, obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar ili pomoćnik ministra.

Pozicija 02. učestvuje u izradi analitičkih, informacionih i drugih materijala u okviru propisane metodologije, učestvuje u obradi jednostavnijih programa za automatsku obradu podataka, brine o razvoju, dizajnu i održavanju web stranice Ministarstva, obavlja i druge poslove koje odredi ministar.

III. Uslovi:

Pored opštih uslova predviđenih u članu 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je punoljetan, da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, stepen školske spreme za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

Pozicija 01.

 • završena Gimnazija ili stručna škola (IV stepen),
 • najmanje šest mjeseci radnog iskustva,
 • položen stručni upravni ispit.

Pozicija 02.

 • VŠS VI/1 stepen stručne spreme, ili dvogodišnji studij kompjuterskih nauka i ostvarenih 120 ECTS bodova, ili prirodnog ili tehničkog smjera,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva,
 • položen stručni ispit.

III. Potrebni dokazi:

O ispunjenju općih i posebnih uslova javnog oglasa kandidati su uz prijavu, u formi originala ili ovjerene kopije, dužni dostaviti sljedeće dokaze i to:

 • diploma o završenoj odgovarajućoj školi,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za namještenike,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu ne starije od tri mjeseca,
 • potvrdu/uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu u struci,
 • ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH,
 • ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

IV. Ostale napomene:

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja u radni odnos.

Ovaj oglas objavljuje se u dnevnim listovima ”Oslobođenje”, „Dnevni list” i ,,Dnevni avaz”.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa.

Pismene prijave sa navedenim dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavljaju se putem pošte, preporučeno na adresu:

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNŽ-K Mostar

Ul. Stjepana Radića br. 3

88 000 Mostar

sa naznakom za

“Prijava na Javni oglas”

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 02.05.2021

Datum objave: 20.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.