fbpx

Referent za blagajničke poslove Doboj

Ovaj oglas je istekao

Okružni sud u Doboju raspisuje JAVNI KONKURS

Referent za blagajničke poslove Doboj

OPIS RADNOG MJESTA
OКRUŽNI SUD U DOBOJU
SVETOG SAVE 22
74 000 DOBOJ

JAVNI К O N К U R S
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. REFERENT ZA BLAGAJNIČКE POSLOVE ………izvršilaca 1

Opis poslova radnog mjesta
-obavlja sve poslove i zadatke vezano za redovnu blagajnu, blagajnu depozita i blagajnu goriva,
-vodi evidenciju o oduzetim stvarima i novcu, izdaje potvrde na primljene stvari i novac,
-vrši podizanje gotovine i isplate gotovinom,
-svu obrađenu dokumentaciju dostavlja Šefu računovodstva radi kontrole,
-vrši ulaganja izvještaja od trezora,
-vrši obračun po likvidiranoj dokumentaciji (gotovinske isplate, materijalni troškovi sudskih vještaka, sudija porotnika, svjedoka, dnevnice, gorivo i slično),
-vodi uredno evidenciju o jemstvima, oduzetim i dragocjenim predmetima u krivičnom postupku i prima novčana sredstva vezano za licitaciju po rješenjima sudija,
-redovno i uredno sastavlja mjesečni i blagajnički izvještaj,
-prati propise iz oblasti finansijskog poslovanja i dosljedno ih primjenjuje,
-radi na zaključivanju blagajne gotovine i popunjava obrazac br. 2 koji dostavlja trezoru na knjiženje,
-likvidira rješenja za sudske vještake, tumače, advokate, porotnike, fakture i sl.) i unosi u obrasce propisane trezorskim poslovanjem,
-vodi pregled sudskih pologa, naplaćenih izrečenih novčanih kazni, troškova krivičnog postupka, paušala i oduzete imovinske koristi,
-dostavlja poziv strankama za plaćanje novčanih kazni, troškova krivičnog postupka, paušala i oduzete imovinske koristi i popunjava obrazac zahjeva o obavještenju o -toku izvršenja novčane kazne, troškova krivičnog postupka, paušala i oduzete imovinske koristi,
-vrši obračun i isplatu kompletne dokumentacije koja se uplaćuje na žiro račun depozita, knjiži naloge banke depozita i usaglašava sa rješenjima po predmetima,
-obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika suda, sekretara suda i rukovodioca računovodstva.

2. REFERENT ZA OBRAČUN PLATE I LIКVIDATOR………izvršilaca 1

Opis poslova radnog mjesta
-preuzima i uredno vodi dokumentaciju u vezi obračuna: (evidencije o prisutnosti na radu, rješenja o radnom odnosu, prestanku radnog odnosa, godišnjem odmoru, -plaćenom odsustvu i druga pojedinačna akta u vezi sa ostvarivanjem prava sudija i radnika),
-mjesečno obračunava plate pojedinačno i zbirno,
-vrši godišnje unošenje plata i ostvarenih naknada i plata u obrascu M-4 za PIO,
-vrši prijem i obradu finansijskih dokumenata,
-vrši prijem i obradu rješenja za isplatu naknada sudskim vještacima, tumačima, sudijama porotnicima i advokatima po službenoj dužnosti,
-vrši pisanje virmana za obračune navedenih naknada iz prethodne alineje,
-vrši ulaganje izvoda od obračunatih i isplaćenih naknada,
-daje stanje podataka na postojećim transakcijskim računima i podatke o obavezama,
-vrši formalnu i računsku kontrolu ispravnosti prispjelih dokumenata (rješenja, faktura i sl.) radi dostavljanja i plaćanja putem trezora,
-vodi knjigu ulaznih i izlaznih faktura,
-popunjava trezorske obrasce vezano za obračun plata, radi na izradi mjesečnih i godišnjih poreskih prijava,
-vrši refundaciju bolovanja,
-vrši obradu svih zahtjeva za kredite,
-vrši odlaganje dokumenatacije od obračunatih i isplaćenih naknada,
-obavlja sve poslove vezane za trezorsku aplikaciju u okviru SUFI sistema,
-obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika suda, sekretara suda i šefa računovodstva.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
-da je državljanin BiH ili RS,
-da je punoljetan,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima,
-da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

Posebni uslovi za radno mjesto pod tačkom 1.
– Završena ekonomska škola ili gimnazija,
– poznavanje rada na računaru ,
– šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

Posebni uslovi za radno mjesto pod tačkom 2.
– Završena ekonomska škola
– poznavanje rada na računaru,
– jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Za kandidate koji budu primljeni u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to fotokopije sljedećih dokumenata:
za radno mjesto pod tačkom 1. (ličnu kartu ili pasoš, diplomu o završenoj školi, dokaz o poznavanju rada na računaru i dokaz o radnom iskustvu).
za radno mjesto pod tačkom 2. (ličnu kartu ili pasoš, diplomu o završenoj školi, dokaz o poznavanju rada na računaru i dokaz o radnom iskustvu).

Izabrani kandidati su dužni da u roku od sedam dana nakon objave rezultata sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa dostave Кomisiji za sprovođenje postupka izbora radnika orginale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, uvjerenje o nekažnjavanju, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere, diplomu o odgovarajućoj školi , uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima i dokaz o poznavanju rada na kompjuteru.
Кandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Кomisija za sprovođenje postupka izbora radnika će pozvati na razgovor.
Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici ovog suda http://oksud-doboj.pravosudje.ba/ a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave za učešće na javnom konkursu podnose se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda http://oksud-doboj.pravosudje.ba/ Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu: Okružni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22.
Prijave koje nisu podnesene na propisanom obrazcu, nepotpune i neblagovremene neće biti uzete u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 13.08.2020

Datum objave: 29.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.