fbpx

Referent za finansijsko-računovodstvene poslove, Njegovateljica Konjic

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu čl. 30. Zakona o predškolskom odgoju („Sl. novine HNK-a“ br. 5/00), čl. 20. Pravila JU Dječije obdanište „Zulejha Begeta“ Konjic i Odluke Upravnog odbora JU Dječije obdanište „Zulejha Begeta“ Konjic br. 88/21 od 20.04.2021. godine, Upravni odbor, raspisuje J A V N I   K O N K U R S za popunu radnih mjesta

Referent za finansijsko-računovodstvene poslove, Njegovateljica Konjic

Na osnovu čl. 30. Zakona o predškolskom odgoju („Sl. novine HNK-a“ br. 5/00), čl. 20. Pravila JU Dječije obdanište „Zulejha Begeta“ Konjic i Odluke Upravnog odbora JU Dječije obdanište „Zulejha Begeta“ Konjic br. 88/21 od 20.04.2021. godine, Upravni odbor, raspisuje

J A V N I   K O N K U R S

za popunu radnih mjesta

 1. Referent za finansijsko-računovodstvene poslove, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme
 2. Njegovateljica, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme

2. Opis poslova za poziciju 1:

 • vrši izradu analiza o finansijkom stanju i poslovanju,
 • knjiži u glavnu knjigu stanje promjena, prihoda i rashoda,
 • izrađuje i dostavlja periodične i završne račune i iste dostavlja nadležnoj poreskoj ispostavi,
 • stara se o provođenju važećih finansijskih propisa,
 • prati i provodi rokove dospjelih potraživanja i obaveza,
 • učestvuje u izradi planova, prihoda i rashoda,
 • vrši kontrolu priliva sredstava i o tome obavještava direktora,
 • uredno vodi blagajničko poslovanje, vodi knjigu blagajne i druge isplate iz sredstava Dječijeg obdaništa,
 • vrši obračun i isplatu plata i drugih isplata zaposlenicima Dječijeg obdaništa,
 • ispostavlja račune dužnicima o izvršnim uslugama i izdaje putne naloge,
 • vrši prijem i isplatu gotovog novca na temelju uredne dokumentacije,
 • vodi evidenciju osnovnih sredstava i knjigu inventara Dječijeg obdaništa,
 • učestvuje u izradi finansijskog plana Dječijeg obdaništa,
 • obavlja i druge poslove po nalogu direktora Dječijeg obdaništa.

3. Opis poslova za poziciju 2:

 • vrši zdravstveni nadzor nad djecom i osobljem,
 • njega djece,
 • kontrola rasta i razvoja djece,
 • sanitarni nadzor-dnevnog boravka, spavaonice, kuhinje i trpezarije i mokrih čvorova,
 • učestvuje u izradi jelovnika za djecu,
 • rad sa ljekarom u ambulanti za djecu,
 • obavlja i druge poslove u okviru stručne spreme po nalogu direktora.

4. Uslovi za vršenje poslova:

Pored općih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove propisane Pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanje u HNK-u i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i načinu rada Javne ustanove Dječije obdanište „Zulejha Begeta” Konjic i to:

Za poziciju 1:

 • Stručna sprema VŠS/VSS ili VI/VII stepen stručne spreme ekonomskog smjera ili I ciklus Bolonjskog sistema koji se vrednuje sa najmanje 180 ili 240 ECTS bodova,
 • Najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

Za poziciju 2:

 • Stručna sprema SSS/VŠS ili IV/VI stepen stručne spreme medicinskog smjera,
 • Najmanje šest mjeseci radnog iskustva na poslovima brige o djeci preškolskog uzrasta.

5. Spisak potrebnih dokumenata

Kandidati su uz potpisanu prijavu na konkurs dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova (original ili ovjerena kopija) kako slijedi:

 • biografija sa adresom i kontakt telefonom, uz naznaku na koju poziciju se kandidat prijavljuje,
 • dokaz/diploma/svjedočanstvo o završenoj stručnoj spremi,
 • potvrda/uvjerenje kao dokaz o traženoj vrsti i dužini radnog iskustva,
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • izvod iz matične knjige rođenih.

NAPOMENA: Kandidati koji budu izabrani duži su dostavit ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak u roku od 15 (petnaest) dana.

6. Rok trajanja oglasa i adresa za podnošenje prijava:

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu:

Javna ustanova Dječije obdanište „Zulejha Begeta”

Omladinska 3/A

88 400 Konjic

sa naznakom

„za konkursnu komisiju”

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.05.2021

Datum objave: 28.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.