fbpx

Referent za održavanje sistema i uređaja (majstor)

Ovaj oglas je istekao

Referent za održavanje sistema i uređaja (majstor)

Broj: 02-II-207/20
Dejčići, 10.02.2020. godine
Na osnovu člana 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br.26/16 i 89/18),
člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim
organizacijama, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona Sarajevo, grada ili općine, u
javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te privrednim društvima
u kojim kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Službene novine Kantona
Sarajevo“ br. 09/19 i 21/19), člana 40. Statuta JKP “Trnovo” d.o.o. Trnovo broj: 01-VI-05/10 od
03.06.2010. godine, člana 8. Pravilnika o radu JKP “Trnovo” d.o.o. broj: 02-III-302/19 od 28.03.2019.
godine i Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 02-II-182/20 od 03.02.2020. godine, JKP “Trnovo”
d.o.o. objavljuje:
JAVNI OGLAS
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme
I Predmet javnog oglasa
Raspisuje se javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za sljedeće radno mjesto:
1. Referent za održavanje sistema i uređaja (majstor) – 1 izvršilac
II Opis poslova i radnih zadataka:
Vrši i obavlja vodoinstalaterske poslove i radove na izgradnji, uređenju, održavanju i obezbjeđenju
komunalnih objekata u nadležnosti JKP “Trnovo“ d.o.o, Trnovo, pod nadzorom i po uputama
Rukovodioca sektora svakodnevno prati stanje ispravnosti na vodovodnom i kanalizacionom sistemu i
snadbjevanju pitkom vodom korisnika usluga na području općine Trnovo i o tome obavještava
Rukovodioca sektora, po nalogu i ovlastima Rukovodioca sektora prilikom izvođenja vodoinstalaterskih
radova na terenu neposredno rukovodi manjom grupom zaposlenika i odgovoran je za njihov rad,
proučava projektnu dokumentaciju, detalje i opis kod izvođenja vodoinstalaterskih radova na vodovodnim
objektima i mreži, vodi i montira vodovodne mreže i instalacije u zgradama i van zgrada, vrši redovno
održavanje vodovodnih i kanalizacionih cijevi, vrši priključenje objekata na postojeću i novu vodovodnu i
kanalizacionu mrežu, prema planu, periodično vrši hlorisanje vodovodnih objekata (rezervoari i kapitaže) i
bakteriološku kontrolu ispravnosti vode, te o tome vodi urednu evidenciju i izvještava putem izvještaja
Rukovodioca sektora, pročišćava sanitarne čvorove, kod organizacija i građana vrši pročišćavanje šahtova
i drugih uređaja u kanalizacionoj mreži, redovno vodi brigu o ispravnosti kanalizacione mreže te vrši potrebne opravke i čišćenja, vrši sve vodoinstalaterske poslove na uvođenju i održavanju vodovodnih
instalacija u stambenim objektima prema normativima i standardima struke, vodi evidenciju o utrošenom
materijalu, vodi računa o njegovom racionalnom utrošku, i isti zadužuje, razdužuje i pravda kod
Rukovodioca sektora poslije svakog obavljenog radnog zadatka, odgovoran je za kvalitet izvedenih
radova, vrši zamjene vodomjera,sačinjava prijedlog i spisak potrebnih nabavki vodovodnog materijala i
građevinskog materijala tokom mjeseca za naredni mjesec i dostavlja ga Rukovodiocu sektora, u slučaju
hitnih intervencija, po naredbi Rukovodioca sektora, dužan se odazvati na posao i poslije radnog vremena
te organizovati hitnu intervenciju, preuzima punu odgovornost za tačnost informacija koju dostavlja
nadređenim, a koje se odnose na poduzimanje, početak i završetak radnih zadataka na terenu, obavlja i
druge poslove po nalogu Rukovodioca sektora i direktora preduzeća.
Osnovna neto plaća radnog mjesta: 841,50 KM.
Radno vrijeme: 08.00-16.00h (Puno radno vrijeme).
Mjesto rada: Područje općine Trnovo FBiH gdje se obavljaju djelatnosti Poslodavca.
III Opći i posebni uslovi
Kandidati koji se prijavljuju moraju ispunjavati opće i posebne uslove:
1.Opći uslovi:
– da je državljanin BiH i da ima prebivalište u BiH,
– da je stariji od 18 godina,
-da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta (dostavlja onaj kandidat koji bude izabran prije
prijema u radni odnos).
2. Posebni uslovi:
– SSS, III stepen (KV radnik), odgovarajućeg smjera,
– šest mjeseci radnog staža u struci.
IV Potrebna dokumentacija
Kandidati su dužni uz potpisanu prijavu koja sadrži adresu, e-mail adresu, kontakt telefon i naziv radnog mjesta za
koje se prijavljuju, predati biografiju i priložiti svu relevantnu dokumentaciju kojom dokazuju navode iz prijave,
odnosno ispunjenje općih i posebnih uslova predviđenih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se traži
zaposlenje kako slijedi:
1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa),
2. Izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog
organa, izuzev ako se radi o dokumentu koji je trajnog karaktera)
3. Diplomu o završenoj školskoj spremi,
4. Uvjerenje ili potvrda kao dokaz o radnom iskustvu koji moraju biti precizni i detaljni i sadržavati
sve bitne elemente koji nedvosmisleno ukazuju na traženo radno iskustvo. Ne dostavljati radnu
knjižicu, ugovor o radu, ugovor o djelu, odluke ili rješenja o zasnivanju i prestanku radnog odnosa.
5. Ovjerena izjava kandidata kojom se daje saglasnost da se njegovi lični podaci mogu obrađivati u
skladu sa članom 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka (“Sl. novine BiH” br. 49/06, 76/11 i 89/11) , a za
potrebe provođernja konkursne procedure, sačinjena i potpisana od strane kandidata i ovjerena od
strane nadležne općinske službe.
Prilikom zapošljavanja prednost će imati kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u
zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda,
uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem
imaju prednost.
Sva dokumenta dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (ukoliko kandidat dostavlja fotokopiju , ovjera
ne smije biti starija od šest mjeseci računajući od dana objave oglasa.)
V Dostava prijava i postupanje po prijavama
Javni oglas ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama Oslobođenje.
Kandidati koji blagovremeno dostave potpune prijave i dokažu da ispunjavaju uslove iz konkursa bit će
pismeno obavješteni putem pošte na adresu kandidata ili putem e mail adrese ako je ista dostavljena o
terminima pismenog i usmenog ispita, koji će provesti imenovana komisija. Kandidat koji ne pristupi
pismenom ispitu ili usmenom ispitu smatrat će se da je odustao od učešća u daljoj proceduri za prijem u
radni odnos. Neblagovremene, neuredne i nepotupne prijave se neće uzeti u razmatranje.
Dokumetacija koja se priloži ostaje u arhivi preduzeća i može se dobiti natrag na osnovu pismenog
zahtjeva kandidata za povrat dokumentacije.
Prijave sa traženim dokumentima dostaviti Komisiji putem protokola preduzeća ili preporučeno putem
pošte na adresu:
JKP “TRNOVO” D.O.O.
DEJČIĆI B.B.
71223 DELIJAŠ
sa naznakom: ” NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS”
Sve dodatne informacije možete dobiti na broj: 033/438-226 ili na email: jkp.trnovo@jkptrnovo.ba

Izvor: www.szks.ba

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.02.2020

Datum objave: 13.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.