fbpx

Referent za opšte poslove Modriča

Ovaj oglas je istekao

Osnovni sud u Modriči

Referent za opšte poslove Modriča

OPIS RADNOG MJESTA
OSNOVNI SUD U MODRIČI
CARA LAZARA 9
74 480 MODRIČA

Raspisuje se javni konkurs za prijem referenta za opšte poslove, broj izvršilaca 1 , na neodređeno vrijeme, uz probni rad u skladu sa Zakonom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II

Uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

1.da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2.da je stariji od 18 godina,
3.da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4.da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova referenta za opšte poslove,
5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
6. da ima završenu VSS pravnog smjera, VII stepen, sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
7.poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na Кonkurs kandidati su dužni da dostave dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
-uvjerenje o državljanstvu, rodni list,
– diplomu o stečenom zvanju iz tačke II podtačka 6. Кonkursa,
– uvjerenje suda o nevođenju krivičnog postupka,
-potvrdu ili certifikat o poznavanju rada na računaru,
-potpisanu i ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke II podt. 4. Кonkursa.

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure, ali prije donošenja rješenja o prijemu.
Navedeni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

III

Кandidati koji budu ispunjavali sve uslove Кonkursa biće pozvani na intervju sa konkursnom komisijom o čemu će biti obavješteni telefonskim putem na kontakt broj koji su dužni dostaviti uz prijavu ili e-mail adresu.
Neodazivanje kandidata na provjeru radnih sposobnosti i intervju komisija će smatrati odustajanje kandidata od konkursa.
Pravila provođenja provjere radne sposobnosti i intervjua biće objavljena na web stranici Suda.

IV

Prijavu na Кonkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti u prijemnu kancelariju Osnovnog suda u Modriči ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Cara Lazara broj 9, 74480 Modriča, sa naznakom „Prijava na Кonkurs za referenta za opšte poslove – ne otvaraj“.

V

Кonkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.
Кonkurs će biti objavljen i na web stranici Suda.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
O rezultatima Кonkursa svi kandidati će biti obavješteni pismenim putem.
Izabrani kandidat će stupiti na rad nakon provedenog konkursa.

Izvor: http://www.zzzrs.net/index.php/posao/referent_za_opste_poslove/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.02.2019

Datum objave: 06.02.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.