fbpx

Referent za pružanje informacija i otpremu pošte Doboj

Ovaj oglas je istekao

Osnovni sud u Doboju

Referent za pružanje informacija i otpremu pošte Doboj

OPIS RADNOG MJESTA
OSNOVNI SUD U DOBOJU
SVETOG SAVE 22
74 000 DOBOJ

J A V N I К O N К U R S
Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. Referent za pružanje informacija i otpremu pošte – izvršilaca 1

Opis poslova radnog mjesta:
*na zahtjev stranaka izdaje pripremljeni pisani materijal sa kratkim objašnjenjem pojedinih sudskih postupaka i spiska dokumentacije koja je potrebna za pokretanje pojedinačnih sudskih postupaka
*strankama izdaje potrebne formulara koji se koriste u radu suda
*poučava stranku o načinu popunjavanja sudskih formulara
*obavještava zainteresovane stranke o visini sudskih taksi za različite vrste sudskih postupaka
*daje upustva strankama za lakše snalaženje u sudskoj zgradi (lokacije sudnica, kancelarije sudija, stručnih saradnika i zaposlenih)
*strankama daje smjernice o načinu ponašanja u sudskoj zgradi
*na zahtjev stranke telefonskim putem stupa u kontakt sa zaposlenim i zakazuje usmeni razgovor između stranaka i zaposlenih nadležnih za rad sa strankama
*daje obavještenja o djelokrugu rada svake organizacione jedinice u sudu
*izdaje propusnice strankama radi dolaska do zaposlenih radi obavljanja službene radnje
*izdaje strankama spisak stalnih sudskih vještaka za svaku pojedinačnu struku i spisak sudskih tumača za svaki pojedini jezik
*upućuje stranke u druge nadležne državne institucije (policija, tužilaštvo, opština, centar za socijalni rad, služba pravne pomoći i sl.)
*daje obavještenja o vremenu prijema stranaka kod nosilaca pravosudnih funkcija
*daje informacije o prisutnosti sudija i zaposlenih u sudu
*u odsutnosti tehničkog sekretara radi na telefonskoj centrali
*uspostavlja unutrašnje i spoljne telefonske veze i vodi evidenciju o razgovorima
*vodi evidneciju sudija porotnika, branilaca po službenoj dužnosti, stalnih sudskih vještaka i tumača
*obavlja i druge poslove iz djelokruga pružanja informacija po nalogu predsjednika i sekretara suda
*izdvaja pismena iz predmeta spisa koje mu daktilograf predaje složene prema rastućem broju
*na isti način predmete složene prema rastućem broju predaje referentu za upravljanje predmetima
*raspoređuje i sortira pismena i spise koji se otpremaju iz suda
*zavodi pismena i spise u odgovarajuće knjige za otpremu po primaocima
*vodi evidenciju otpremljenih telegrama, preporuka i troškova otpreme
*razvrstava poštu za pojedine službe suda
*dostavlja poštu internom dostavnom knjigom nadležnim službama suda
*unosi sve odgovarajuće podatke u računar
*vrši ovjere potpisa, prepisa i rukopisa
*dužan je postupiti po Upustvu VSTS o radnim procesima u CMS režimu i poštovati Etički kodeks ponašanja
*obavlja i druge poslove po naredbi šefa sudske pisarnice, sekretara i predsjednika suda.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
-da je državljanin BiH ili RS,
-da je punoljetan,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima,
-da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

Posebni uslovi:
– upravna škola, ekonomska ili gimnazija,
– položen stručni ispit,
– poznavanje rada na računaru,
– 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Za kandidate koji budu primljeni u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to fotokopije sljedećih dokumenata:
a) kopiju lične karte,
b) diplomu o završenoj školi,
c) uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima
d) dokaz o položenom stučnom ispitu
e) dokaz o poznavanju rada na računaru

Izabrani kandidat je dužan da u roku od sedam dana nakon objave rezultata sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavi Кomisiji za sprovođenje postupka izbora radnika orginale ili ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata: uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere.
Кandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Кomisija za sprovođenje postupka izbora radnika će pozvati na razgovor.
Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici ovog suda ossud-doboj.pravosudje.ba a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave za učešće na javnom konkursu podnose se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda ossud-doboj.pravosudje.ba Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu: Osnovni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22.
Prijave koje nisu podnesene na propisanom obrazcu, nepotpune i neblagovremene neće biti uzete u razmatranje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 24.09.2020

Datum objave: 09.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.