fbpx

Referent za Socijalnu zaštitu odraslih i starih lica u JU Centar za socijalni rad Novi Grad

Ovaj oglas je istekao

J A V N I K O N K U R S ZA RADNO MJESTO REFERENTA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU ODRASLIH I STARIH LICA NA NEODREĐENO VRIJEME U JAVNOJ USTANOVI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD NOVI GRAD

Referent za Socijalnu zaštitu odraslih i starih lica u JU Centar za socijalni rad Novi Grad

OPIS RADNOG MJESTA
R E P U B L I K A S R P S K A
JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD NOVI GRAD
Broj:01-53.5-1/21

Na osnovu člana 26.do 29. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske „ broj 1/16), člana 18. Zakona o sistemu javnih službi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 68/07 i 109/12),člana 7. stav 1. alineja 3. Pravilnika o poslovima i normativima stručnim kadrovima i smještajnim uslovima Centra za socijalni rad („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 4/02),člana 20. stav 1. alineja 6. Statuta Javne ustanove Centar za socijalni rad Novi Grad (broj:01-53.7-1/11 od 20.06.2011.) i člana 34. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad Novi Grad (Broj:01-53.6-74/4/16) te zaključenog Ugovora sa Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske o finansiranju zapošljavanja po „Programu finansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca ,demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida VRS u 2020 godini -„Zajedno do posla“, direktor Javne Ustanove Centar za socijalni rad Novi Grad objavljuje

J A V N I K O N K U R S
ZA RADNO MJESTO REFERENTA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU ODRASLIH I STARIH LICA NA NEODREĐENO VRIJEME U JAVNOJ USTANOVI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD NOVI GRAD

I
1. Naziv radnog mjesta: referent za Socijalnu zaštitu odraslih i starih lica u JU Centar za socijalni rad Novi Grad
Broj izvšilaca: jedan
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme
Rad sa punim radnim vremenom od 40 sati sedmično u pet radnih dana

Opis poslova i radnih zadataka sadržan je u Pravilniku o sistematizaciji poslova i radnih zadataka
Plata radnika je utvrđena prema normativnim aktima Javne ustanove Centar za socijalni rad Novi Grad

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II Uslovi za zasivanje radnog odnosa:
1. Opšti uslovi:
Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa su predviđeni zakonom i normativnim aktima Javne ustanove Centar za socijalni rad Novi Grad,a to su:
-da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
-da je stariji od 18 godina;
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
-da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo bez obzira na visinu kazne koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na traženo radno mjesto;
-da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.
-da kandidat nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji.

2.Posebni uslovi:
2.1. Visoka stručna sprema ,VII stepen ili ostvarenih 240 ECTS bodova i stečeno zvanje Diplomirani socijalni radnik;
2.2. Radno iskustvo od najmanje 1 godine;
2.3. Položen stručni ispit u oblasti socijalne zaštite ;
2.3. Poznavanje rada na računaru

Sa svim učesnicima konkursa koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen intervju.

3.Potrebni dokumentacija:
Uz prijavu na Javni konkurs kandidat je dužan da priloži : kratku biografiju , radno iskustvo,poznavanjem naprednih vještina –pisanje projekata i sl. , te dokaze o ispunjeosti opštih i posebnih uslova :

1. Za opšte uslove
1.1 Uvjerenja o državljanstvu ;
1.2 Ovjerenu kopiju lične karte;
1.3 Izvod iz matične knjige rođenih;
1.4 Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će izabrani kandidat;
1.5 Uvjerenje o nekažnjavanju/neosuđivanje (ne starije od 6 mjeseci);
1.6 Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak(ne starije od 6 mjeseci);
1.7 Ovjerena izjava da kandidat nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji;

Za posebne uslove
2.1. Orginal ili ovjerena fotokopija diplome o završenoj stručnoj spremi i zvanju;
2.2. Uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu ,
2.3. Orginal Uvjerenje ili ovjerena fotokopija Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u oblasti socijalne zaštite ,
2.4.Uvjerenje ili ovjereni dokument(vozačka dozvola)kojim se dokazuje da kandidat ima položen vozački ispit B kategorije.
Napomena:Tražena dokumenta ovim konkursom kandidati su dužni dostaviti kao orginal ili ovjerenu foto-kopiju.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove konkursa,konkursna komisija će obaviti intervju ,a o vremenu i mjestu obavljanja intervjua kandidati će
biti naknadno obavješteni.

Rok konkursa,način objavljivanja konkursa i način dostavljanja prijava sa dokazima na konkurs
Ovaj konkurs se objavljuje putem JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Filijala Prijedor Biro Novi Grad i u dnevnom listu Glas Srpske.
Rok za podnošenje prijave sa dokumentacijom je 7 (sedam) dana od dana objavljivanja Konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave na Konkurs mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Javna ustanova Centar za socijalni rad Novi Grad,Karađorđa Petrovića 73B,79220 Novi Grad . sa naznakom za konkursnu komisiju .

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.01.2021

Datum objave: 08.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.