fbpx

Referent za upravljanje predmetima, unos dokumenata i prijem pošte Trebinje

Ovaj oglas je istekao

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, sa probnim radom od 3 (tri) mjeseca, na radno mjesto:

Referent za upravljanje predmetima, unos dokumenata i prijem pošte Trebinje

OPIS RADNOG MJESTA
OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U TREBINjU

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, sa probnim radom od 3 (tri) mjeseca, na radno mjesto:

Referent za upravljanje predmetima, unos dokumenata i prijem pošte – 1 (jedan) izvršilac

1. Opis poslova:
Vodi upisnik, imenik i ostale pomoćne knjige pravilno i u rokovima utvrđenim propisima kojima se uređuje poslovanje suda; formira spise, razvrstava i ulaže pismena u spise istog dana kada su zaprimljeni u sud; prije predaje predmeta sudiji ili drugom zaposlenom koji radi na rješavanju predmeta stavlja u predmet određene konstatacije kao što su: da li su vraćene dostavnice, da li je traženi izvještaj dostavljen, da li je izjavljena žalba, ima li odgovora na žalbu i sl; prosljeđuje sudijama na postupak podneske stranaka; rukuje ročišnikom ili evidencijom, a ulaže dostavnice u ročišnik ili evidenciju ukoliko za te poslove nije određen drugi zaposleni; vodi evidenciju o kretanju i zaduženju spisa; vodi evidenciju o dostavljanju spisa drugim sudovima i organima; vodi evidenciju o dostavljanju spisa sudskim vještacima i tumačima; dostavlja spise putem interne dnevne knjige u rad sudijama i postupa po naredbama sudija; vodi potrebnu evidenciju za izradu statističkih izvještaja i radi statističke izvještaje; uvodi predmete u upisnik, pomoćne knjige i evidenciju, uredno formira spise i rukuje sa istim; prima, razvrstava i ulaže pismena u spise, zavodi kroz upisnike i kretanje svih spisa za sudije; uvodi spise u dostavne knjige za sudije; postupa po naredbama sudija, radi na evidencijama i vodi evidenciju o dostavljanju spisa drugim sudovima; rukuje arhivom za referate za koje vodi upisnike, redovno, potpuno i blagovremeno vodi arhivsku knjigu u skladu sa propisima u arhivskoj knjizi; vrši sređivanje arhivske građe i redovno u roku od 30 dana po isteku prethodne godine vrši izdvajanje bezvrijednog arhivskog materijala u skladu sa arhivskim propisima; vrši izdvjanje iz arhive na zahtjev ovlaštenih organa uz uredno potpisan revers; vrši evidenciju o izdatim predmetima iz arhive drugim sudovima i organima i brine se o njihovom blagovremenom vraćanju; vodi evidenciju revresa sa pratećom dokumentacijom o izdatim predmetima iz arhive suda drugim sudovima i organima; vrši umnožavanje materijala na fotokopirnom aparatu za spise referata za koje vodi upisnik; vrši prijem, otvaranje pregledanje i raspoređivanje primljene pošte, podnesaka svih vrsta za sud i dostavljanje krajem radnog vremena nadležnim službama u rad; vrši prijem faktura i druge finansijske dokumentacije i uz uspostavljenu evidenciju dostavlja ih šefu računovodstva; vrši poslove ovjere potpisa, rukopisa i prepisa; poštu vraćenu predsjedniku suda, kao i poštu sa naznakom povjerljivo i strogo povjerljivo dostavlja neotvorenu predsjedniku suda; vrši potvrdu prijema pošte na dostavnici, povratnici, knjizi za dostavu pošte ili na kopiji zahtjeva stranaka i izdaje potvrdu o primljenoj pošti na zahtjev stranke; vodi evidenciju i vrši upisivanje primljen pošte u tu evidenciju na nivou suda i istu raspoređuje putem fascikli i dostavlja pisarnici i upravi suda; vodi evidenciju o prijemu podnesaka za objavljivanje na oglasnoj table suda, stavlja datum kada je stavljen i skinut podnesak sa oglasne table suda; vrši otpremu spisa i druge pošte iz suda sa vođenjem evidencije o utrošku sredstva za otpremu pošiljki i vrsti poštanskih pošiljki;vrši pakovanje i otpremu paketa sa spisima i drugim stvarima; vrši razvrstavanje spisa koji se otpremaju iz suda i zavodi ih u odgovarajuće evidencije po primaocima; vrši ulaganje pismena i dostavnica u advokatski fax i svakodnevno ih uručuje advokatima; odgovoran je za blagovremenu i urednu dostavu pošiljki putem pošte i sudskih dostavljača; redovno svakoga dana od lica koje donosi poštu vrši preuzimanje dostavnica i povratnica sa pošte i od sudskih dostavljača, vodi evidenciju o njihovom prijemu (sat, dan, mjesec i potpis) i dostavlja licima zaduženi za ulaganje dostavnica u spise; obavlja i druge

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
2.Opšti uslovi za prijem u radni odnos:
•da je državljanin Republike Srpske,odnosno BiH
•da je stariji od 18 godina,
•da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
•da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,
•da nije otpušten iz državnog organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa

3.Posebni uslovi:
•VŠS – pravnik, ,VI stepen stručne spreme, položen stručni ispit i poznavanje rada na računaru
•Radno iskustvo: jedna (1) godina na istim ili sličnim poslovima

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti foto-kopije sljedećih dokumenta:
•diploma o stečenom obrazovanju (priznata diploma ukoliko nije stečena u Bosni i Hercegovini ili ako je stečena u van teritorije bivše SFRJ nakon 6.aprila 1992. god).
•lična karta ili pasoš
•potvrdu o položenom stručnom ispitu
•potvrdu o radnom iskustvu
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Podnesena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na obrazcu, koji se može preuzeti u prostorijama suda i na internet stranici suda: okpriv.sud-trebinje.pravosuđe.ba.
Prijavu sa pratećom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Okružni privredni sud u Trebinju, Vuka Karadžića br.6, 89101 Trebinje
Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove biti će pozvani na razgovor sa predsjednikom suda.
Izabrani kandidat je dužan da u roku od 7 dana, od dana objave rezultata sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa, dostavi sljedeća dokumenta (original ili ovjerenu foto-kopiju): diplomu o završenoj stručnoj spremi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca), ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državnog organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Glas Srpske.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.07.2021

Datum objave: 07.07.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.