fbpx

Rukovalac nastavnom tehnikom- programer Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Rukovalac nastavnom tehnikom- programer Sarajevo

Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g), Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 23/17) i člana 139. Pravila JU Prve gimnazije Sarajevo, uz Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, Kantona Sarajevo, broj: 11-30-1527/20 od 28. 01. 2020. godine i Odluke Školskog odbora JU Prve gimnazije Sarajevo broj: 01-9-124/20 od 05. 02. 2020. godine raspisuje se Školski odbor raspisuje
JAVN1 KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini
a) rukovalac nastavnom tehnikom- programer- jedan izvršilac, 40 sati radnog vremena sedmično, puno
radno vrijeme, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 31. 08. 2020. godine.
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove
utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za
gimnazije, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i Pravilnikom o radu Škole, i
to:
-VSS- VII stepen, završen elektrotehnički, prirodno-matematički ili ekonomski fakultet- odsjek
informatike, ili završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa.
Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:
a ) svojeručno potpisana pisana prijava na Javni konkurs sa kratkom biografijom, kontakt
podacima, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koju
prilaže uz prijavu na javni konkurs,
b) diploma o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod izmatične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa).
Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju, i to:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijskoinvalidsko osiguranje i tačno navedeno,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno
naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godi nama i mjesecima radnog staža koje je kandidat
obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu navedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije
od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju,
napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u
predškolskim ustanovama, osnovnim i srednj im školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je
izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja, odgajatelja,
profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama osnovnim i srednjim školama i
domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice
šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i
odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovan ratnog
vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa
područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u
svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav (2) Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u
radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na
području Kantona Sarajevo, (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 35/17), obavezne su pored
rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i
uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca
(ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni
kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu
dokumentaciju. Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz
obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu doktutlentaciju ili ovjerene kopije
dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju odluke o izboru radnika. Nakon konačnosti odluke o
izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove
koje nije starije od šest mjeseci. Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom
Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim
ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 35/17). Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana
objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave sa dokazima o
ispunjavanju uslova dostaviti lično ili putem pošte, isključivo u zatvorenoj koverti, na adresu: JU Prva
gimnazija Sarajevo, Gimnazijska 3, sa naznakom na koverti ” Prijava na javni konkurs / ne otvarati —
otvara Komisija”. Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu se vraća na lični
zahtjev.
(Rok za prijavu je 18. 02. 2020. godine.)
Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu „Dnevni list“ na dan 10. 02. 2020. godine

Izvor: mon.ks.gov.ba

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 18.02.2020

Datum objave: 13.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.