fbpx

Rukovaoc građevinskih mašina Bosanski Petrovac

Ovaj oglas je istekao

„Komunalno“ d.o.o. Bosanski Petrovac raspisuj javni konkurs zaprijem u radni odnos:

Rukovaoc građevinskih mašina Bosanski Petrovac

Na osnovu člana 8. Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti komunalne privrede za teritoriju općine Bosanski Petrovac broj 241/2020 ,člana 4. Pravilnika o radu d.o.o.“Komunalno“ za komunalne i uslužne djelatnosti Bosanski Petrovac broj 05-P/2018,Pravilnika o prijemu radni odnos broj 181/2019, Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijemu u radni odnos broj 52/2020 godine, direktor preduzeća raspisuje JAVNI KONKURS/OGLAS
za prijem radnika u radni odnos u d.o.o.“Komunalno“ Bosanski Petrovac na neodređeno vrijeme
I Objavljuje se Javni konkurs/oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za sljedeće radno mjesto:
1 Rukovaoc građevinskih mašina————————– 1 izvršilac

I 1 Rukovaoc građevinskih mašina
Opis poslova :
Obavlja poslove rukovaoca građevinskih mašina u preduzeću. Održava građevinsku mehanizaciju svakodnevno.
Odgovoran je za ispravnost svih građevinskih mašina. Obavlja i sve druge poslove po nalogu poslovođe i direktora preduzeća.
Mjesto rada: Bosanski Petrovac Radno vrijeme: od 7 00 do 15 30 sati
II Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:
A.Opći uslovi:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine;
– da je stariji od 18 godina;
– da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo;
– da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova,
B. Posebni uslovi:
– SSS/III KV vozač, položen ispit za rukovaoca građevinskih mašina, KV rukovaoc građevinskih mašina
– vozačka dozvola „C“ i „E“ kategorije
– najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
III 1. Potrebna dokumentacija uz prijavu na Javni konkurs /oglas
1. prijava na konkurs;
2. kraća biografija sa adresom i obavezno kontakt telefonom;
3. dokaz o stručnoj spremi (diploma srednje škole i uvjerenje o položenom ispistu za rukovaoca građevinskim
mašinama);
4. izvod iz matične knjige rođenih;
5. uvjerenje o državljanstvu;
6. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak
“Komunalno” d.o.o.
ZA KOMUNALNE I USLUŽNE DJELATNOSTI
BOSANSKI PETROVAC,Ul. Titova bb, tel:037-881-426; fax:037-881-427
Računovodstvo:037-881-219
Pogon:037-881-420 e-mail: komunalnobp@gmail.com
Ident. br. 4263032140004 Porez. broj 11490017
Regist. broj :017-0-Reg-07-002028 PDV broj: 263032140004 Stranica 2
7. uvjerenje o nekažnjavanju
8.dokaz o radnom iskustvu (potvrda, uvjerenje li izvod iz evidencije nadležne institucuje)
9.ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova za radnog mjesta za koje se prijavljuje.
10. Ovjerena fotokopija vozačke dozvole
2.Dodatna dokumenta (nije uslov)
Uvjerenje od nadležnog organa (dokaz) o postojanju uslova za prioritet u zapošljavanju shodno čl. 22. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihove porodica(„Sl. Glasnik USK-a“ br.3/05,1/09, 29/12 i 24/18.)
Ostali dokumenti na osnovu kojih može ostvariti prednost pri bodovanju i oscjenjivanju (npr. kvalifikovani vozač, rukovaoc dizalicom i sl.)
Napomena: Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti dokumente pod rednim brojem 6., 7., i 9.
IV Kandidati su dužni uz prijavu priložiti orginale ovjerene fotokopije naprijed navedenih dokumenata koji ne mogu biti stariji od 6 mjeseci
V Kandidati čija je dokumentacija potpuna i blagovremena i koji ispunjavaju uspunjavaju uslove iz Javnog konkursa /oglasa bit će obavješteni usmenim putem (telefonski) o datumu i vremenu pismenog testiranja i intervjua.
Rangiranje kandidata izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o prijemu u radni odnos broj:181/2019. Za kandidatne koji ne budu izabrani vraća se samo orginalna dokumentacija.
VI Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 10(deset) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa/oglasa u dnevnom listu
„Oslobođenje“.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu:
„Komunalno“ d.o.o. Bosanski Petrovac
Titova bb. 77250 Bosanski Petrovac
sa naznakom: „Prijava na javni konkurs /oglas – ne otvarati“

Izvor: www.usk-szz.ba

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 09.04.2021

Datum objave: 31.03.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.