fbpx

Rukovodilac – direktor Odjela za internu reviziju JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Ovaj oglas je istekao

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Rukovodilac – direktor Odjela za internu reviziju JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Sl. novine F BiH”, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12 ), člana 41. Statuta JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i Odluke Odbora za reviziju broj 1.02-10721-7/20 od 30.10.2020.godine, Odbor za reviziju raspisuje

K O N K U R S

za izbor i imenovanje rukovodioca – direktora

Odjela za internu reviziju

1. Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje rukovodioca – direktora Odjela za internu reviziju JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

2. Opis pozicije:

Rukovodilac – direktor Odjela za internu reviziju ima obavezu i odgovornost:

 • da uspostavi Odjel za internu reviziju odgovarajućeg obima potrebnog da se adekvatno obavljaju dužnosti utvrđene Zakonom i Statutom,
 • za odabir i rukovođenje licima zaposlenim u Odjelu,
 • da podnosi godišnje studije rizika i plan revizije Odboru za reviziju, koja sadrži detaljan prikaz rizičnih područja i revizija koje će biti izvršene,
 • da podnosi izvještaje o obavljenim revizijama sa nalazima i preporukama,
 • da obavlja svoje dužnosti u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, Statutu JP, Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji poslova, te Pravilniku o radu odjela IR.

3. Status u preduzeću

Rukovodilac – direktor Odjela za internu reviziju je član Odbora za reviziju, bez prava glasa.

4. Mandat

Mandat rukovodioca – direktora Odjela za internu reviziju traje 4 (četiri) godine.

Sa rukovodiocem direktorom Odjela za internu reviziju zaključuje se ugovor kojim se regulišu ovlaštenja, odgovornosti i visina naknade.

5. Uslovi

Kandidat mora ispunjavati opće i posebne uslove.

a) Opći uslovi

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat mjere na bilo kom nivou u BiH, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 • da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava BiH,
 • da nije na funkciji u političkoj stranci,
 • da nije osuđivan za krivična dijela i za privredni prestup nespojiv sa funkcijom rukovodioca direktora Odjela za internu reviziju,
 • da mu presudom Suda nije zabranjeno obavljanje dužnosti u oblasti revizije,
 • da nije zaposlenik preduzeća, član nadzornog odbora niti uprave preduzeća, te da nema direktni ili indirektni finansijski interes u preduzeću, osim naknade po osnovu obavljanja funkcije.

b) Posebni uslovi

 • visoka stručna sprema VII stepen – ekonomski fakultet odnosno visoko obrazovanje bolonjskog sustava studiranja (koje se vrednuje s 240 ECTS bodova),
 • certifikat ovlaštenog revizora i važeću licencu,
 • certifikat internog revizora za javni sektor u Federaciji BiH izdan od Federalnoga ministarstva finansija,
 • da posjeduje najmanje 5 godina radnog iskustva iz oblasti računovodstva, finansija i interne revizije.

Pri procjeni kvalifikacija i sposobnosti kandidata, uzet će se u obzir i sljedeće:

 • znanje i sposobnost razumijevanja finansijskih izvještaja i ukupnoga zakonodavstva iz oblasti finansija, računovodstva i revizije
 • stručnost iz područja poslovanja javnoga preduzeća i regulative koja određuje poslovanje
 • iskustvo u radu Odjela interne revizije, a posebno će se uzeti u obzir iskustvo u radu na rukovodećem mjestu – direktor Odjela interne revizije
 • rezultati rada ostvareni tijekom prethodnoga radnog angažiranja
 • neovisnost u radu i donošenju odluka, spremnost za suradnju, te sposobnost za samostalan i timski rad u obavljanju poslova interne revizije
 • izražena individualnost, inicijativa, te komunikacijske i organizacijske sposobnosti
 • druge licencije i certifikati vezani za posao direktora interne revizije.

6. Potrebni dokumenti

 • biografija sa adresom i kontakt telefonom,
 • diploma o stručnoj spremi,
 • certifikat ovlaštenog revizora i važeću licencu,
 • certifikat internog revizora za javni sektor u Federaciji BiH izdan od Federalnoga ministarstva finansija,
 • dokaz o radnom iskustvu,
 • izvod iz matične knjige državljana,
 • izvod iz matične knjige rođenih ili kopija CIPS-ove lične karte,
 • izjave o nekažnjavanju za uslove iz tačke 5. pod a) alineja 6 i 7 (ne starije od tri mjeseca, a original uvjerenja izdata od MUP-a i Suda će dostaviti izabrani kandidat),
 • izjave za uslove iz tačke 5. pod a) alineja 3, 4, 5 i 8 (ne starije od tri mjeseca).

Tražena dokumentacija mora biti original ili ovjerene fotokopije.

Odbor za reviziju će na funkciju rukovodioca direktora Odjela za internu reviziju imenovati onog kandidata koji dostavi svu traženu dokumentaciju, te koji po svojim referencama, znanju i stručnosti koja se ocijeni na intervjuu, najbolje odgovara za izvršavanje obaveza iz nadležnosti Odjela za internu reviziju.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti na adresu:

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Adema Buća br. 20

88 000 Mostar

sa naznakom:

(Prijava na konkurs za rukovodilac direktora Odjela za internu reviziju-ne otvaraj)

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednje objavljivanja u sredstvima informisanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju prispjelu na konkurs.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 01.12.2020

Datum objave: 17.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.