fbpx

Rukovodilac Dječje omladinske i lutkarske scene Zenica

Ovaj oglas je istekao

Javna ustanova Bosansko narodno pozorište Zenica raspisuje konkurs za:

Rukovodilac Dječje omladinske i lutkarske scene Zenica

Potrebni uslovi:

Visoko stručno obrazovanje (VSS-1)

a) najmanje VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (240 ECTS bodova) Bolonjskog sistema studiranja – studijski program dramska pedagogija i/ili gluma

b) i/ili pozorišni umjetnik sa 10 godina umjetničkog iskustva i ostvarenim rezultatima u radu

Opis posla:

organizuje rad DOL scene, zajedno sa dramaturgom sačinjava prijedlog repertoara, koordinira rad u oblikovanju predstava, daje prijedlog podjele uloga reditelju, vodi brigu da ne prekorači utvrđeni vremenski termin i finansijski plan, vodi brigu za obezbijeđenje kadrova – amatera i omladine, učestvuje u organizovanju gostovanja predstava DOL scene, učestvuje u pripremanju propagandnog materijala, učestvuje u pravljenju rasporeda predstava i proba.

Potrebni uslovi:

Kandidati za radna mjesta iz člana I, uz svojeručno potpisanu prijavu na oglas, dužni su dostaviti i: a) detaljnu biografiju (za radna mjesta pod brojem 1. i 2. ista treba sadržavati poseban osvrt na radno umjetničko iskustvo u projektima pozorišne produkcije, odnosno dramske pedagogije), b) ovjerenu kopiju diplome ili svjedočanstva, c) dokaz o radnom iskustvu ili stažu (potvrda, uvjerenje o završenom pripravničkom stažu ili drugi važeći dokument), u skladu sa posebnim uslovima Javnog oglasa, Kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 1. tačka b) koji umjesto univerzitetske diplome (VSS) imaju srednju stručnu spremu (SSS), dostavljaju dokaz o traženom radnom iskustva, rezultatima rada i preporuku direktora Pozorišta, što se odnosi i na kandidate pod rednim brojem 2. tačka b)., d) certifikat ili potvrda o poznavanju engleskog jezika, najmanje A2 nivo u odnosu na Zajednički europski referentni okvir za jezike (CEFRL), koju dostavljaju samo kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 3., e) izvod iz matične knjige rođenih, f) uvjerenje o državljanstvu i g) potvrdu o prebivalištu – CIPS. Kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 2. dužni su uz odgovarajuću dokumentaciju iz člana IV, dostaviti i sljedeće: a) dvogodišnji Plan rada i razvoja Dječije, omladinske i lutkarske scene, b) potvrde o učešću u programima dramske i umjetničke edukacije (ukoliko ih umjetnik ima) i c) tri (3) preporuke dramsko-pedagoških stručnjaka Uz potpisanu prijavu na oglas, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova, original ili ovjerene kopije koje nisu starije od šest (6) mjeseci (izuzev izvoda iz matične knjige rođenih), računajući do dana objave Javnog oglasa. VIII Na osnovu Preporuke o transparentnosti i socijalnom aspektu zapošljavanja Gradonačelnika Zenice broj: 02-49-593/17, u slučaju da kandidati ostvare jednak broj bodova na osnovu prethodno definiranih uvjeta i dostavljene dokumentacije, prednost se može dati kandidatima socijalnog i posebnog statusa koji su: članovi domaćinstva bez prihoda, članovi porodice poginulog borca ili šehida, odnosno ratnog vojnog invalida. U skladu sa prethodnim, prijavljeni kandidati mogu dostaviti i sljedeće: a) ovjerena kućna lista; b) uvjerenje nadležnog organa o pripadnosti porodici poginulog borca ili šehida, odnosno ratnog vojnog invalida (ovjerena kopija ili original). IX Svi kandidati bit će blagovremeno obaviješteni pismenim putem i putem e-mail adrese (ukoliko je ista dostavljena u prijavi) o terminu održavanja pismenog stručnog ispita/audicije, odnosno intervjua. X Preporuke kandidatima za radno mjesto pod rednim brojem 1. i 2. trebaju izraditi eminentni i priznati pozorišni umjetnici, odnosno dramski pedagozi iz zemlje ili inostranstva koji su u toku umjetničkog ili nastavnog procesa rada na pozorišnoj predstavi / umjetničkom projektu / edukativnom programu sarađivali sa kandidatom. XI Prijavu sa svim pratećim dokumentima potrebno je poslati poštom na adresu: Javna ustanova Bosansko narodno pozorište Zenica (uz napomenu: „Prijava na Javni oglas za prijem u radni odnos – ne otvarati“ sa naznakom radnog mjesta) Trg Bosne i Hercegovine broj 3 72000 Zenica XII Konkursnu proceduru provodit će stručne komisije u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima. Kandidati koji nisu izabrani na radno mjesto za koje je provedena procedura prijema, pismeno će biti obaviješteni najkasnije u roku od pet (5) dana od dana donošenja odluke o prijemu u radni odnos izabranog kandidata. XIII Neblagovremene, nepotpune i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opće i posebne uvjete oglasa neće se uzimati u razmatranje. XIV Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave, a bit će objavljen i na Oglasnoj ploči i internetskoj stranici JU BNP Zenica (www.bnp.ba), internetskoj stranici Grada Zenica (www.zenica.ba), kao i na Oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje ZDK – Biro rada Zenica. Javna ustanova Bosansko narodno pozorište Zenica nije obavezna vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu. Kandidati koji nisu izabrani mogu preuzeti svoju dokumentaciju u prostorijama Javne ustanove, uz predočenje lične karte i pismenog zahtjeva.

a) opće uslove: – da je državljanin BiH i da ima prebivalište u BiH, – da je stariji od 18 godina i – da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koji se prijavljuje. Ljekarsko uvjerenje dostavlja kandidat koji bude izabran u roku od 15 (petnaest) dana od dana obavještenja o izboru u radni odnos.

Izvor: zdk-szz.ba

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 24.02.2021

Datum objave: 09.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.