fbpx

Rukovodilac Jedinice za internu reviziju Mostar

Ovaj oglas je istekao

Grad Mostar

Rukovodilac Jedinice za internu reviziju Mostar

Na osnovu člana 24. stav (3) i 74.a Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) a u vezi sa članom 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, broj: 1/12 i 1/14), i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Grada Mostara, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Gradu Mostaru

Radno mjesto: – Rukovodilac Jedinice za internu reviziju – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: neposredno rukovodi radom Jedinice i osigurava zakonito, efikasno, transparentno i ekonomično izvršavanje poslova i zadataka; rukovodi aktivnostima na izradi operativnih uputstava i pravilnika o internoj reviziji; priprema strateški plan interne revizije za razdoblje od 3 godine; rukovodi aktivnostima na izradi godišnjeg plana revizije na temelju procjene rizika i usvojenog strateškog plana i osigurava njegovu implementaciju i nadzor nad izvršenjem; organizira provođenje aktivnosti interne revizije i nadzire implementaciju planiranih aktivnosti; informira gradonačelnika o postojanju sukoba interesa i sumnji na nepravilnosti/prijevare koji mogu rezultirati kriminalnim aktivnostima ili kršenjem propisa radi daljnjeg postupanja; dostavlja finalno izvješće interne revizije gradonačelniku; priprema godišnje izvješće o aktivnostima interne revizije; osigurava kvalitetu aktivnosti interne revizije u skladu s pravilima izdanim od Centralne harmonizacijske jedinice Federalnog ministarstva financija, evidentira sve aktivnosti interne revizije i čuva dokumentaciju u vezi s provedenom revizijom; osigurava obuku internih revizora, priprema i dostavlja godišnji plan obuke gradonačelniku radi odobravanja i osigurava njegovu implementaciju; vrši godišnju procjenu mogućnosti i resursa Jedinice i dostavlja preporuke gradonačelniku radi usklađivanja s godišnjim planom revizije; sarađuje s Uredom za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u razmjeni izvješća, dokumentacije i mišljenja; po potrebi inicira angažiranje vanjskih eksperata; osigurava učinkovito korištenje resursa dodijeljenih za izvršavanje funkcije interne revizije; usmjerava pažnju CHJ na sve razlike u mišljenjima između internih revizora i gradonačelnika; obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika u skladu sa Zakonu o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, Metodologiji rada interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, Priručniku za procjenu rizika i planiranje u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, Standardima za profesionalnu praksu interne revizije, Etičkom kodeksu/Kodeksu profesionalne etike za interne revizore u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine i Povelji interne revizije; obavlja i druge poslove interne revizije po nalogu gradonačelnika.

Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 25. Zakona o državnoj službu u Federaciji Bosne i Hercegovine: 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine; 2. da je stariji od 18 godina; 3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslov za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine; 4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto; 5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini; 6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine. Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove: – VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – diploma visokog obrazovanja ekonomske struke – najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, od čega najmanje 3 (tri) godine na nekim od sljedećih poslova: poslovima revizije, poslovima interne revizije, poslovima budžetiranja u javnom sektoru ili poslovima u vezi s trezorskim poslovanjem ili finansijsko-računovodstvenim poslovima – certifikat internog revizora za javni sektor u Federaciji BiH izdan od strane Federalnog ministarstva finansija (kandidati su dužni u prijavnom obrascu u rubrici „ISPIT PROFESIONALNE NADOGRADNJE“ u dijelu koji se odnosi na „Posebne ispite tražene javnim konkursom“ navesti broj i datum certifikata) – poznavanje rada na računaru – poznavanje engleskog jezika – u skladu sa odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje ili aktivno znanje stranog jezika u postupcima provođenja konkursa u organima državne službe u FBiH ( “Sl. novine FBiH”, br. 51/16 i 59/16) – da nije u sukobu interesa u smislu odredbi člana 12. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine Prijavljivanje-potrebni dokumenti: 1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.) 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.) Napomena: nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od daljnje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa.

Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje na osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom njegove objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu FBIH Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar sa naznakom: „Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Gradu Mostaru, sa pozivom na broj: 07-30-8-82/20”

DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 03.08.2020

Datum objave: 20.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.