fbpx

Rukovodilac Kantonalnog poreznog ureda Novi Travnik – pomoćnik direktora

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-13/16) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

Rukovodilac Kantonalnog poreznog ureda Novi Travnik - pomoćnik direktora

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17
– Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-13/16) i člana 5. Pravilnika o
pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima
državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a
na zahtjev direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu
Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

Radno mjesto:
– Rukovodilac Kantonalnog poreznog ureda Novi Travnik – pomoćnik direktora – 1 (jedan)
izvršilac
Opis poslova: neposredno rukovodi kantonalnim poreznim uredom i u tom smislu ima ovlaštenja
utvrđena u članu 41. Pravilnika i to: neposredno rukovodi osnovnom organizacionom jedinicom za
koju je zadužen, organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti te jedinice, raspoređuje poslove na
unutrašnje organizacione jedinice koje se nalaze u sastavu osnovne jedinice, a ako je osnovna
jedinica bez unutrašnje jedinice raspoređuje poslove na službenike i namještenike, daje im upute
o načinu vršenja poslova, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz
nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovodi, redovno upoznaje direktora Porezne uprave o
stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti organizacione jedinice, predlaže
poduzimanje potrebnih mjera, vrši najsloženije poslove iz nadležnosti organizacione jedinice i
sudjeluje u svim oblicima edukacije uposlenika i poreznih obveznika koju organizira Porezna
uprava iz okvira poslova organizacijske jedinice kojom rukovodi, završava poslove po nalogu
direktora, odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem direktora, odgovoran je za
korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih kantonalnom poreznom uredu.
Pored navedenog, neposredno vrši i sljedeće poslove: priprema planove i programe rada
kantonalnog poreznog ureda i izvještaje o realizaciji istih, donosi pojedinačna upravna akta iz
nadležnosti kantonalnog poreznog ureda u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima,
organizuje i prati aktivnosti prijema i obrade poreznih prijava poreznih obveznika i obveznika
uplate doprinosa, organizuje i prati kontrole poreznih obveznika i obveznika uplate doprinosa i
poduzima potrebne radnje i mjere za podizanje njihove efikasnosti, prati i analizira naplatu javnih
prihoda koje kontroliše Porezna uprava i poduzima mjere za njeno poboljšanje, organizuje
aktivnosti kantonalnog poreznog ureda i ispostava u pružanju pomoći, edukacije i registracije
poreznih obveznika, obveznika uplate doprinosa i osiguranika, uspostavlja saradnju kantonalnog
poreznog ureda sa ostalim organizacionim jedinicama Porezne uprave, sarađuje sa drugim
eksternim organima i institucijama po pitanjima iz djelokruga rada kantonalnog poreznog ureda u
skladu sa ovlaštenjem direktora, predlaže ocjene rada zaposlenih u KPU, obavlja i druge poslove
po nalogu direktora Porezne uprave.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.684,73 KM

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne
i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno
iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i
Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u Javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete i
to:
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se
vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja,
diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet,
– najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Službe za postavljenja u organima državne službe u Zeničko-dobojskom kantonu ili na web
stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne
službe u Zeničko-dobojskom kantonu ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog
organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji
ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene
fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne.

Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže
pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave
u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Služba za postavljenja u organima državne službe u Zeničko-dobojskom kantonu
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika
u Poreznoj upravi Federacije BiH, sa pozivom na broj: 09-30-8-100/21“
D I R E K T O R
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.06.2021

Datum objave: 03.06.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.