fbpx

Rukovodilac Kantonalnog poreznog ureda Tuzla, Rukovodilac Kantonalnog poreznog ureda Goražde

Ovaj oglas je istekao

Porezna uprava Federacije BiH

Rukovodilac Kantonalnog poreznog ureda Tuzla, Rukovodilac Kantonalnog poreznog ureda Goražde

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika
u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

006-1134

01.Rukovodilac Kantonalnog poreznog ureda Tuzla – pomoćnik direktora – 1 (jedan)
izvršilac
02.Rukovodilac Kantonalnog poreznog ureda Goražde – pomoćnik direktora – 1 (jedan)
izvršilac

01.Opis poslova: neposredno rukovodi kantonalnim poreznim uredom i u tom smislu ima
ovlaštenja utvrđena u članu 41. Pravilnika (rukovodilac osnovne organizacione jedinicepomoćnik direktora Porezne uprave ovlaštenja iz svoje nadležnosti ostvaruje tako što neporesredno rukovodi osnovnom organizacionom jedinicom za koju je zadužen: organizuje
vršenje svih poslova iz nadležnosti te jedinice; raspoređuje poslove na unutrašnje organizacione jedinice koje se nalaze u sastavu osnovne jedinice, a ako je osnovna jedinica bez unutrašnje jedinice raspoređuje poslove na službenike i namještenike,daje im upute o
načinu i vršenju poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovodi, redovno upoznaje direktora Porezne uprave o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti organizacione jedinice; predlaže poduzimanje potrebnih mjera;vrši najsloženije poslove iz nadležnosti organizacine jedinice;
sudjeluje u svim oblicima edukacije uposlenika i poreznih obveznika koju organizira Porezna uprava iz okvira poslova organizacijske jedinice kojom rukovodi; završava poslove po nalogu direktora; odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem direktora). Neposredno
vrši sljedeće poslove: priprema planove i programe rada kantonalnog poreznog ureda i izvještaje o realizaciji istih; donosi pojedinačna upravna akta iz nadležnosti kantonalnog poreznog ureda u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima; organizuje i prati aktivnosti
prijema i obrade poreznih prijava poreznih obveznika i obveznika uplate doprinosa; organizuje i prati kontrole poreznih obveznika i obveznika uplate doprinosa i poduzima potrebne radnje i mjere za podizanje njihove efikasnosti; prati i analizira naplatu javnih prihoda koje kontroliše Porezna uprava i poduzima mjere za njeno poboljšanje; organizuje aktivnosti kantonalnog poreznog ureda i ispostava u pružanju pomoći, edukacije i registracije poreznih obveznika, obveznika uplate doprinosa i osiguranika; uspostavlja saradnju kantonalnog poreznog ureda sa ostalim organizacionim jedinicama Porezne uprave; sarađuje sa drugim eksternim organima i institucijama po pitanjima iz djelokruga rada kantonalnog poreznog ureda u skladu sa ovlaštenjem direktora; predlaže ocjene rada zaposlenih u KPU; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Porezne uprave.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.608,15 KM.

02.Opis poslova: neposredno rukovodi kantonalnim poreznim uredom i u tom smislu ima ovlaštenja utvrđena u članu 41. Pravilnika (rukovodilac osnovne organizacione jedinice- pomoćnik direktora Porezne uprave ovlaštenja iz svoje nadležnosti ostvaruje tako što
neporesredno rukovodi osnovnom organizacionom jedinicom za koju je zadužen: organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti te jedinice; raspoređuje poslove na unutrašnje organizacione jedinice koje se nalaze u sastavu osnovne jedinice, a ako je osnovna jedinica
bez unutrašnje jedinice raspoređuje poslove na službenike I namještenike,daje im upute o načinu i vršenju poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovodi, redovno upoznaje direktora Porezne uprave
o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti organizacione jedinice; predlaže poduzimanje potrebnih mjera;vrši najsloženije poslove iz nadležnosti organizacine jedinice; sudjeluje u svim oblicima edukacije uposlenika i poreznih obveznika koju organizira Porezna uprava iz okvira poslova organizacijske jedinice kojom rukovodi; završava poslove po nalogu
direktora; odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem direktora). Neposredno vrši sljedeće poslove: priprema planove i programe rada kantonalnog poreznog ureda i izvještaje o realizaciji istih; donosi pojedinačna upravna akta iz nadležnosti kantonalnog poreznog ureda u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima; organizuje i prati aktivnosti prijema i obrade poreznih prijava poreznih obveznika i obveznika uplate doprinosa; organizuje i prati kontrole poreznih obveznika i obveznika uplate doprinosa i poduzima potrebne radnje i mjere za podizanje njihove efikasnosti; prati i analizira naplatu javnih prihoda koje kontroliše Porezna uprava i poduzima mjere za njeno poboljšanje; organizuje aktivnosti kantonalnog poreznog ureda i ispostava u pružanju pomoći, edukacije i registracije poreznih obveznika, obveznika uplate doprinosa i osiguranika; uspostavlja saradnju kantonalnog poreznog ureda sa
ostalim organizacionim jedinicama Porezne uprave; sarađuje sa drugim eksternim organima i institucijama po pitanjima iz djelokruga rada kantonalnog poreznog ureda u skladu sa ovlaštenjem direktora; predlaže ocjene rada zaposlenih u KPU; obavlja i druge poslove po
nalogu direktora Porezne uprave.
Pripadajuća osnovna neto plaća 1.608,15 KM.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:
Za poziciju: 01.
-VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ,diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet
– 5 ( pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
Za poziciju: 02.
-VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja , diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet
– 5( pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
Prijavljivanje na konkurs:
1.Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
2.Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu
Federacije BiH, objavljuje rezultatstručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/18 – prečišćeni tekst).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH:
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton
Ul.Kulovića br.7., 71000 Sarajevo
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine – broj konkursa : 06-34-8-856/18”
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 12.12.2018

Datum objave: 29.11.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.