fbpx

Rukovodilac odsjeka administrativno-tehničkih poslova Mrkonjić Grad

Ovaj oglas je istekao

Osnovni sud u Mrkonjić Gradu

Rukovodilac odsjeka administrativno-tehničkih poslova Mrkonjić Grad

OPIS RADNOG MJESTA
OSNOVNI SUD U MRКONJIĆ GRADU
BROJ: 075-0-Su-19-000 218
Dana, 13.8.2019. godine

Na osnovu člana 48. tačka 3) i člana 77. Zakona o sudovima Republike Srpske („Sl. glasnik RS“ broj. 37/12, 44/15 i 100/17) i člana 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Sl. glasnik RS“ broj 9/14, 71/17, 67/18 i 6/19), predsjednik Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu o b j a v lj u j e

JAVNI КONКURS

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto

Rukovodilac odsjeka administrativno-tehničkih poslova – 1 (jedan) izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:
Završen pravni fakultet VSS/VII stepen ili dipl. pravnik sa najmanje 240 ECTS bodova,
Položen stručni ispit za rad u organima državne uprave za VSS,
Poznavanje rada na računaru,
1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.
Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
-Diplomu – svjedočanstvo o završenom fakultetu,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci,
-Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima državne uprave,
-Dokaz o traženom radnom iskustvu,
-Dokaz o poznavanju rada na računaru.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje
Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz konkursa, Кomisija za sprovođenje javnog konkursa obaviće ulazni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni putem kontakt telefona, koji su obavezni navesti u prijavi.

Izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa dostavlja: uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci zatvora ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu i ovjerenu izjavu da nije otpuštan iz državnog organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave sa potrebnim dokazima mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
OSNOVNI SUD U MRКONJIĆ GRADU ul. Stojana Jankovića broj 1
sa naznakom: „ Za konkurs“

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.08.2019

Datum objave: 21.08.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.