fbpx

Rukovodilac Odsjeka za razvoj malih i srednjih preduzeća, Viši stručni saradnik za izradu i praćenje dokumenata iz oblasti razvoja malih i srednjih preduzeća, Viši stručni saradnik za normativne i pravne poslove Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e J A V N I  K O N K U R S za upražnjena radna mjesta

Rukovodilac Odsjeka za razvoj malih i srednjih preduzeća, Viši stručni saradnik za izradu i praćenje dokumenata iz oblasti razvoja malih i srednjih preduzeća, Viši stručni saradnik za normativne i pravne poslove Banja Luka

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e

J A V N I  K O N K U R S

za upražnjena radna mjesta

  I – 1.  MINISTARSTVO PRIVREDE I PREDUZETNIŠTVA

1.1.     Rukovodilac Odsjeka za razvoj malih i

srednjih preduzeća                                                                     1 vršilac

1.2.     Viši stručni saradnik za izradu i praćenje dokumenata iz

oblasti razvoja malih i srednjih preduzeća                           1 izvršilac

2.     MINISTARSTVO ZA NAUČNOTEHNOLOŠKI RAZVOJ, VISOKO

                OBRAZOVANjE I INFORMACIONO DRUŠTVO                                                                        

2.1.         Viši stručni saradnik za normativne i pravne poslove  1 izvršilac

II Opis poslova

Za radno mjesto označena pod brojem 1.1.

Rukovodi radom Odsjeka i odgovoran je za korišćenje materijalnih i ljudskih potencijala Odsjeka; raspoređuje poslove i zadatke na neposredne izvršioce i pruža im stručnu pomoć; objedinjava i usmjerava rad izvršilaca; odgovoran je za blagovremeno i kvalitetno izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti Odsjeka u skladu sa zakonima i drugim propisima; utvrđuje prijedloge poslova i zadataka za godišnji i periodični program rada i podnosi izvještaje o radu Odsjeka; učestvuje u izradi strateškog plana Resora i godišnjeg programa rada i prati realizaciju i uticaj istih; obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Odsjeka i radi na izradi zakonskih i podzakonskih akata, analizira važeće propise i inicira izmjene i dopune istih radi usaglašavanja sa zakonodavstvom EU; učestvuje u izradi analiza, informacija i drugih stručnih materijala kojima se predlažu mjere za poboljšanje rada Odsjeka; osigurava saradnju sa drugim odsjecima, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.

Status: državni službenik pete kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

Učestvuje u izradi i provođenju politika, strategija i zakona koje imaju za cilj podsticanje razvoja i promociju malih i srednjih preduzeća, društvenog preduzetništva, učestvuje u pripremi strategija, programa i ostalih dokumenata drugih institucija koje predviđaju podršku MSP i daje stručna mišljenja na iste, priprema izvještaje o provođenju ovih dokumenata, učestvuje u pripremi izvještaja o postignutom napretku u ovoj oblasti (EU akt o MSP, evropske integracije i slično) daje stručna mišljenja i objašnjenja u primjeni propisa i njihovog usaglašavanja sa EU, priprema informativno-analitičke dokumente iz ove oblasti, učestvuje u pripremi odgovora na poslanička pitanja; priprema i učestvuje u realizaciji programa podrške razvoju sprecijalnih vidova preduzetničke djelatnosti ( ženskog, socijalnog i dr. vidova preduzetništva), učestvuje u formiranju baze podataka i registara iz oblasti MSP, učestvuje u ažuriranju preduzetničkog portala, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odsjeka i načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovara rukovodiocu Odsjeka.

Status: državni službenik šeste kategorije – trećeg zvanja

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

Vodi upravni postupak u prvom stepenu, vrši normativne, upravne i stručne poslove u oblasti visokog obrazovanja, predlaže, prati i priprema zakonska rješenja iz oblasti visokog obrazovanja, prati i učestuvje u međunarodnim projektima koji se odnose na zakonske i podzakonske akte za visoko obrazovanje, učestvuje u izradi propisa i akata u oblasti visokog obrazovanja, vrši upravni nadzor ili konktrolu uslova rada postojećih visokoškolskih ustanova, sarađuje sa referentima drugih organizacionih jedinica, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Status: državni službenik šeste kategorije – prvog zvanja

III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:

 1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od osamnaest (18) godina;
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave i
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa.

IV Posebni uslovi

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.1.

VII stepen stručne spreme; mašinski ili ekonomski fakultet ili fakultet za menadžment-ekonomski smjer, najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, poznavanje jednog stranog jezika  i  poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.2.

VII stepen stručne spreme; mašinski ili ekonomski fakultet ili fakultet za menadžment-ekonomski smjer, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave, poznavanje jednog stranog jezika  i  poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.1.

VII stepen stručne spreme; pravni fakultet, najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja; položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

 

V

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju.

Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.

O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni. Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.

Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:

a) diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju „Službeni glasnik Republike Srpske “, br. 67/20);

b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad  u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu s Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15);

v) uvjerenja ili potvrde o traženom radnom iskustvu.

g)  dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (za radna mjesta označena brojem 1.1. i 1.2.)

Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:

Svi kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII

Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:

 • diplome o završenoj školskoj spremi;
 • uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave;
 • uvjerenja ili potvrde o traženom radnom iskustvu;
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (za radna mjesta označena brojem 1.1. i 1.2.)

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

VIII

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

Izvor: adu.vladars.net

 

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 02.02.2021

Datum objave: 20.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.