fbpx

Samostalni stručni saradnici Doboj

Ovaj oglas je istekao

Grad Doboj

Samostalni stručni saradnici Doboj

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi, a u vezi sa čl.
77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice
lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16),
Pravilnika o prijemu u radni odnos službenika i namještenika u Gradsku
upravu Doboja (“Službeni glasnik grada Doboj”, broj 8/17), Pravilnika o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi
(“Službeni glasnik grada Doboj”, br. 4/17 i 7/18) i člana 60. Statuta Grada
Doboja (“Službeni glasnik grada Doboj”, broj 1/17), zamjenik gradonačelnika Doboja raspisao je

JAVNI KONKURS
za prijem na rad na neodređeno vrijeme u
Gradsku upravu Grada Doboja

I – Upražnjena pozicija:
1. samostalni stručni saradnik za poslove plaćanja, upravljanja sredstvima, dugom i garancijama u Odsjeku za budžet u Odjeljenju za fi nansije Grada
Doboja, na neodređeno vrijeme – 1 (jedan) izvršilac,
2. samostalni stručni saradnik na poslovima obrazovanja, nauke, kulture
i informisanja u Odsjeku za društvene djelatnosti u Odjeljenju za privredu i
društvene djelatnosti, na neodređeno vrijeme – 1 (jedan) izvršilac.
II – Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa
Radno mjesto redni broj 1:
– visoka stručna sprema, VII/1 stepen stručne spreme ili završen prvi ciklus sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, završen fakultet ekonomskog
smjera ili drugi fakultet društvenog smjera, najmanje jedna godina radnog
iskustva na istim ili sličnim poslovima i položen stručni ispit, odnosno lice
koje je u drugima organima i organizacijama radilo, a nema položen stručni
ispit, može se primiti na rad ako se obaveže da položi stručni ispit u roku od
šest mjeseci od dana zaposlenja, i poznavanje rada na računaru.
Radno mjesto redni broj 2:
– visoka stručna sprema, četvorogodišnji studij, VII/1 stepen stručne
spreme ili završen prvi ciklus sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, fakultet pravnog ili drugog društvenog ili tehničkog smjera, najmanje jedna
godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i zadacima i položen
stručni ispit za rad u državnim organima uprave ili lice koje je u drugima organima i organizacijama radilo, a nema položen stručni ispit, može se primiti
na rad ako se obaveže da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana
zaposlenja, i poznavanje rada na računaru.
Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 1:
– prati stanje u oblasti javne potrošnje,
– vrši formalnu i suštinsku kontrolu odobrenih fi nansijskih transakcija od
strane budžetskih korisnika,
– vrši kontrolu raspoloživih sredstava i dinamike trošenja,
– utvrđuje podatke o raspoloživim novčanim sredstvima,
– učestvuje u planiranju odliva sredstava na mjesečnom, kvartalnom i
godišnjem nivou,
– obavlja poslove analize rashoda za pripremu i izradu nacrta budžeta i
rebalansa budžeta,
– sačinjava godišnji i mjesečni dinamički plan trošenja sredstava,
– priprema podlogu za investiranje raspoloživih javnih sredstava,
– preduzima aktivnost investiranja javnih sredstava,
– prenosi sredstva za investiranje sa JRT na račun poslovnih banaka putem obrasca broj 2 – grupa računa,
– prati rokove oročenja, odnosno razoročenja i preduzima potrebne radnje,
– evidentira prihode po osnovu kamate na investirana sredstva,
– priprema izvještaje o izvršenom investiranju,

– obezbjeđuje potrebnu dokumentaciju na otvaranju i zatvaranju računa u poslovanju sa poslovnim bankama,
– vrši devizna plaćanja za budžetske korisnike, samo ako je plaćena kupovina deviznih sredstava putem SUFI sistema,
– učestvuje u izradi procedura kojima se uređuje oblast budžeta,
– pruža pomoć i daje smjernice u planiranju rashoda budžetskih korisnika pri izradi budžetskih zahtjeva i budžetskih programa,
– vrši planiranje sredstava po osnovu obaveza za otplatu duga za narednu
godinu,
– proučava kreditne ugovore sa međunarodnim i domaćim fi nansijskim
institucijama,
– vrši praćenje obaveza prema kreditorima,
– prati otplate duga,
– prati nova zaduživanja,
– odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava za rad,
– obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja,
– za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.
Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 2:
– prati stanje i preduzima određene mjere iz oblasti obrazovanja, nauke
i kulture,
– izrađuje prednacrte i prijedloge odluka, drugih propisa i opštih akata
u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i informisanja, koje donose Skupština
grada i gradonačelnik, te analize, informacije, elaborate i izvještaje o primjeni i sprovođenju propisa i opštih akata,
– daje stručna mišljenja o prednacrtima i nacrtima zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i informisanja,
– izrađuje analize, informacije i izvještaje o stanju u oblasti obrazovanja,
nauke, kulture i informisanja,
– vrši nadzor nad zakonitošću rada pravnih lica u oblasti obrazovanja,
nauke, kulture i informisanja i nad zakonitošću opštih akata tih pravnih lica,
– vrši pregled statuta i drugih akata pravnih lica iz oblasti obrazovanja,
nauke, kulture i informisanja i izrađuje materijale o preduzimanju određenih
mjera u tim oblastima,
– vrši nadzor nad zakonitošću rada osnovnih i srednjih škola analizom
godišnjih programa rada, evidentnih listova, izvještaja o rezultatima rada na
kraju polugodišta, upisu učenika na početku školske godine,
– kompletira dokumentaciju i izrađuje prijave za upis osnovnih škola u
registar,
– vodi upravni postupak i izrađuje nacrte upravnih akata iz nadležnosti
ovog odjeljenja, a u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i informisanja,
– koordinira aktivnosti institucija u oblasti kulture,
– prati potrebe i u saradnji sa Centrom za kulturu, usaglašava obim i
strukturu kulturnih manifestacija na području grada,
– predlaže plan i program godišnjih kulturnih zbivanja,
– projektuje dugoročni koncept razvoja kulture na području grada,
– prati i analizira izvršavanje programiranih sadržaja u oblasti kulture,
– vodi upravni postupak u predmetima za priznavanje prava na materijalnu pomoć i ishranu studenata,
– vrši nadzor i pregled planova pravnih lica iz oblasti društvene djelatnosti,
– podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka kada je zakonom
ovlašćeno,
– vodi upravni postupak u rješavanju pitanja vjerskih zajednica,
– pruža stručnu pomoć učenicima i studentima, odnosno građanima i
pravnim licima,
– vodi registar i dosije vaspitno-obrazovnih ustanova,
– vodi registar propisa iz svog djelokruga poslova i zadataka,
– vrši kancelarijsko poslovanje u okviru svog djelokruga,
– prati stanje u fi zičkoj kulturi i preduzima mjere za njeno unapređivanje,
normativno regulisanje i dalji razvoj,
– izrađuje prednacrte i prijedloge odluka drugih propisa i opštih akata
u oblasti fi zičke kulture koje donose Skupština i gradonačelnik te analize
i informacije, elaborate i izvještaje o primjeni i sprovođenju tih poslova i
propisa,
– daje stručno mišljenje o prednacrtima i nacrtima zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti fi zičke kulture,
– izrađuje analize, informacije i izvještaje o stanju u oblasti fi zičke kulture na području grada,
– vrši nadzor nad zakonitošću rada sportskih organizacija i drugih institucija u oblasti fi zičke kulture na prostoru grada i nad zakonitošću opštih
akata sportskih organizacija,
– planira i usmjerava rad u masovnim oblastima fi zičke kulture,
– planira i usmjerava interese u razvoju sporta na području grada,
– pruža stručnu pomoć u razvoju sportskih društava na području grada,
– pruža pomoć sportskim organizacijama i nadležnim institucijama oko
korišćenja i gazdovanja sportskim objektima,
– pruža stručnu pomoć i učestvuje u organizaciji značajnih sportskih priredbi u gradu (Turnir šampiona u rukometu, Božićno-novogodišnji turnir u
malom fudbalu, Trka slobode i sl.),
– pruža stručnu pomoć u organizovanju i oživljavanju rada omladinskih
organizacija,
– učestvuje na seminarima, savjetovanjima i stručnom usavršavanju, a
po potrebi i organizuje iste na prostoru grada,
– prati razvoj mjesnih zajednica iz oblasti Odjeljenja,
– predlaže odluke iz oblasti ravnopravnosti polova u lokalnoj zajednici,
– inicira primjenu i usklađivanje normativno-pravnih standarda za ravnopravnost polova u okviru Administrativne službe Grada Doboja,
– učestvuju u aktivnostima u promovisanju javnosti o ravnopravnosti
polova i edukaciji svih zaposlenih o ovom pitanju,
– obavlja i druge poslove i zadatke koje mu povjeri načelnik Odjeljenja
ili šef Odsjeka, a koji su u vezi sa njegovim djelokrugom rada,
– za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja.
III – Opšti uslovi koje moraju ispunjavati kandidati:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Gradskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45.
Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
IV – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu, koji se nalazi na info-pultu Gradske uprave Grada Doboja i na zvaničnoj
internet stranici Grada Doboja.
1. Kao dokaze o ispunjavanju opštih uslova, uz propisani prijavni obrazac, kandidat prilaže foto-kopiju lične karte ili pasoša i izjave u pisanoj formi:
– da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
– da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
– da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona
o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
3. Kao dokaze o ispunjavanju posebnih uslova kandidati su dužni priložiti foto-kopije:
a) diplome o završenoj stručnoj spremi,
b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave da se obavezuje da će položiti stručni ispit u roku od šest mjeseci ukoliko
bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita
za rad u upravi u skladu sa Uredbom o polaganju stručnog ispita za rad u
upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11,
85/11 i 7/15),
c) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, rješenje ili drugi akt kojim se dokazuje na kojim poslovima
je radio kandidat, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno
radno iskustvo),
d) isprave ili izjave u pisanoj formi da ispunjava i druge uslove utvrđene
zakonom, drugim propisima ili pravilnikom.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za prijem na rad službenika u Gradskoj upravi Grada Doboja, dužan je da u roku od sedam dana od
dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju i opštih
i posebnih uslova u originalu ili u ovjerenoj foto-kopiji, kao i uvjerenje o
zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom
roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne
ispunjava opšte uslove ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po
broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
V – Rok za podnošenja prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog
konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas
Srpske”.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu
je Mirela Nalić, šef Odsjeka za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefoni: 053/242-002 i 242-001.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od
dana posljednjeg objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće
biti razmatrane. O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati biće pismeno
obaviješteni.
Prijave na Javni konkurs mogu se dostaviti lično ili poštom, na adresu:
Grad Doboj, Hilandarska ul. br. 1, 74 000 Doboj, sa naznakom: Komisiji za
prijem na rad službenika u Gradskoj upravi Grada Doboja.
Broj: 02-120-5/19 Zamjenik
18.1.2019. godine gradonačelnika,
Doboj Boris Jerinić, s.r

 

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 14.02.2019

Datum objave: 01.02.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.