fbpx

Samostalni stručni saradnici Opštinska uprava Čelinac

Opštinska uprava Čelinac

Samostalni stručni saradnici Opštinska uprava Čelinac

OPIS RADNOG MJESTA
Opština Čelinac,
ul. Prvog krajiškog proleterskog bataljona 50

Na osnovu člana 77. i 78. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16,), člana 68. Statuta opštine Čelinac („Službeni glasnik opštine Čelinac“, broj: 3/17), člana 26. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske uprave Čelinac („Službeni glasnik opštine Čelinac“, broj: 5/17, 9/17, 14/17, 8/20) i člana 5., 7. st. 2. i 8. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 42/17), načelnik opštine Čelinac raspisuje

JAVNI КONКURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Čelinac

I U Opštinsku upravu opštine Čelinac prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:
1) Samostalni stručni saradnik za upravno – pravne poslove………1 izvršilac
– U odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove
2) Samostalni stručni saradnik za rad sa strankama……………………1 izvršilac
– U stručnoj služni načelnika opštine
3) Samostalni stručni saradnik za poslove civilne zaštite i zaštite na radu ……1 izvršilac
– U odjeljenju za opšu upravu

II- Opis poslova
Za radno mjesto pod rednim br. 1): – prati stanje i stara se o izvršenju i pravilnoj primjeni zakona i drugih propisa iz oblasti koje su u nadležnosti odjeljenja; priprema opšte akte i druge propise iz nadležnosti odjeljenja koje donosi načelnik opštine i skupština opštine i odgovoran je za njihovu zakonitost; učestvuje u upravnom postupku i izrađuje rješenja iz oblasti urbanizma i građevinarstva; vodi upravni postupak i izrađuje rješenja iz oblasti stanovanja; vodi upravni postupak i izrađuje rješenja o naknadama za komunalne objekte; radi sve poslove iz nadležnosti odjeljenja vezano za privatizaciju državnih stanova, poslovnih prostora i garaža; izrađuje ugovore o zakupu stanova, poslovnih prostora i garaža u vlasništvu opštine; obavlja i druge poslove koje mu odredi načelnik odjeljenja.

Za radno mjesto pod rednim br. 2): – vrši prijem stranaka; razmatra i rješava probleme stranaka koji su u nadležnosti načelnika; usmjerava stranke za rješavanje problema u nadležnim službama; odgovara po zahtjevima stranaka upućenim načelniku opštine;
obavlja i druge poslove koje mu odredi načelnik opštine.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3) priprema mjere zaštite propisane Zakonom o civilnoj zaštiti; koordinira u radu sa vatrogasnom jedinicom; stara se o stanju i vodi računa o obezbjeđivanju materijalno-tehničkih sredstava civilne zaštite; priprema plan angažovanja jedinica i povjerenika u slučaju elementarnih nepogoda i podnosi izvještaj načelniku opštine; obavlja i druge poslove propisane Zakonom o civilnoj zaštiti; ostvaruje saradnju sa Republičkom upravom civilne zaštite, republičkim i opštinskim štabom civilne zaštite; učestvuje u pripremanju sjednica i učestvuje u radu opštinskog štaba civilne zaštite; učestvuje u pripremanju i donošenju svih planskih dokumenata civilne zaštite; prati i kontroliše primjenu mjera za zaštitu i zdravlje na radu na osnovu Zakona o zaštiti na radu i propisa – donesenih na osnovu zakona, prati i kontroliše primjenu mjera za zaštitu i zdravlje na radu; predlaže mjere za poboljšanje uslova rada – naročito na radnom mjestu sa povećanim rizikom; priprema uputstva za bezbjedan rad i kontroliše njihovu primjenu; prati stanje – u vezi povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom, utvrđuje njihove uzroke i priprema izvještaje sa prijedlozima mjera za njihovo otklanjanje; obavlja i druge poslove koje mu odredi načelnik odjeljenja.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III- Opšti uslovi
1. da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije dana objavljivanja Javnog konkursa,
6. da se na kandidate ne odnose odredbe člana IX tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine (da ne služe kaznu izrečenu presudom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nisu pod optužnicom, a da se nisu povinovali naredbi da se pojave pred Tribunalom),
7. da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

IV- Posebni uslovi:
Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto:
1) VSS, pravnog smjera, četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova, 1 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u upravi, poznavanje rada na računaru,
2) VSS društvenog ili pravnog smjera, četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova, 1 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u upravi, poznavanje rada na računaru,
3) VSS, pravnog smjera oblast bezbjednost i kriminalistika četvorogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova, 1 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u upravi, poznavanje rada na računaru.

V- Potrebna dokumenta
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. biografija,
3. izvod iz matične knjige rođenih,
4. ovjerenu kopiju diplome,
5. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, ne starije od šest mjeseci,
6. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo, ne starije od šest mjeseci,
7. dokaz o radnom iskustvu,
8. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima,
9. uvjerenje o posebnom položenom stručnom ispitu za matičare za radno mjesto iz tačke I podt. 1.,
10. ovjerenu izjavu o ispunjavanju opštih uslova iz tačke III podt. 5, 6, 7,.
11. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat, po završetku izborne procedure.
Sve kopije dokumenata moraju biti ovjerene kod nadležnog organa.
Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa Кonkursna komisija obaviće intervju. O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

VI- Objavljivanje
Javni konkurs objaviće se u ‘’Službenom glasniku Republike Srpske’’ i u dnevnom listu ‘’Glas Srpske’‘. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno rok za podnošenje prijava računaće se od dana poslednjeg objavljivanja.

VII- Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja ovog konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti putem prijemne kancelarije opštine Čelinac ili putem pošte na adresu: Opština Čelinac, ul. Prvog krajiškog proleterskog bataljona 50, sa naznakom Prijava na javni konkurs (broj i datum konkursa).
Кontakt osoba Dragana Кljajić, telefon: 051/551-012.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 01.10.2020

Datum objave: 16.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.