fbpx

Samostalni stručni saradnik Doboj

Ovaj oglas je istekao

Gradska uprava Grada Doboja

Samostalni stručni saradnik Doboj

8. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), Pravilnika
o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u gradskoj upravi
(“Službeni glasnik grada Doboj”, br. 4/17, 7/18, 1/19, 4/19, 5/19, 6/19, 9/19
i 11/19 ) i člana 60. Statuta Grada Doboja (“Službeni glasnik grada Doboj”,
broj 1/17) i Plana zapošljavanja službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Doboja za 2020. godinu, gradonačelnik Doboja raspisao je

JAVNI KONKURS
za prijem na rad na neodređeno vrijeme u
Gradsku upravu Grada Doboja

I – Upražnjena pozicija:
1. samostalni stručni saradnik – trećeg zvanja za energetsku efi kasnost u
Odsjeku za evropske integracije u Odjeljenju za strateško planiranje, evropske integracije i lokalni ekonomski razvoj grada Doboja, na neodređeno vrijeme – 1 (jedan) izvršilac.
II – Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa
Radno mjesto red. br. 1:
– visoka stručna sprema, VII/1 stepen stručne spreme, završen prvi ciklus
školovanja sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, završen tehnološki ili
drugi fakultet tehničkog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i zadacima u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit ili lice koje je u drugim organima i organizacijama radilo, a nema položen stručni ispit, može se primiti na rad ako se obaveže da će položiti stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, poznavanje rada na računaru.
III – Opis poslova
Opis poslova radnog mjesta broj 1:
– radi na izradi projektnih prijedloga iz oblasti energetske efi kasnosti,
obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine,
– prati najave poziva i otvorene pozive za dostavljanje projekta od strane
EU fondova programa i drugih fi nansijskih institucija iz predmetnih oblasti,
– prati i izvještava o implementaciji projekata,
– prati ispunjavanje zadataka utvrđenih strateškim dokumentima za priključenje EU iz predmetnih oblasti,
– obavlja i druge poslove i zadatke koje mu povjeri šef Odsjek iz djelokruga njegovog rada,
– za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
IV – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu, koji se nalazi na info-pultu Gradske uprave Grada Doboja i na zvaničnoj
internet stranici Grada Doboja.
1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, uz propisani prijavni obrazac, kandidat prilaže foto-kopiju lične karte ili pasoša i izjave u pisanoj formi:
– da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
– da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na
bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
– da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona
o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidati su dužni priložiti
foto-kopije:
a) diplome o završenoj stručnoj spremi,
b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjavu da se obavezuje da će položiti stručni ispit u roku od šest mjeseci ukoliko
bude zaposlen ili foto-kopiju rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja
stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o polaganju stručnog ispita za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15),
c) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, rješenje ili drugi akt kojim se dokazuje na kojim poslovima
je radio kandidat, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno
radno iskustvo),
d) isprave ili izjave u pisanoj formi da ispunjava i druge uslove utvrđene
zakonom, drugim propisima ili Pravilnikom.
Komisija za prijem službenika održaće intervju sa kandidatima čije prijave budu potpune i blagovremene, o čemu će isti biti pismeno obaviješteni.
Na zakazanom intervju Komisija će se upoznati sa kandidatima, te će izvršiti provjeru znanja kandidata iz oblasti jedinice lokalne samouprave, kao i radnog mjesta na koje su se prijavili.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za prijem na rad službenika u Gradskoj upravi Grada Doboja, dužan je da u roku od sedam dana od
dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i
posebnih uslova, u originalu ili u ovjerenoj foto-kopiji, i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom roku
ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte uslove ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
V – Rok za podnošenja prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu
je Mirela Nalić, šef Odsjeka za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon: 053/242-002, 242-001.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od
dana posljednjeg objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće
biti razmatrane. O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati biće pismeno
obaviješteni.
Prijave na Javni konkurs mogu se dostaviti lično ili poštom, na adresu:
Grad Doboj, Hilandarska ulica br. 1, 74 000 Doboj, sa naznakom: Komisiji za prijem na rad službenika u Gradskoj upravi Grada Doboja.
Broj: 02-120-2/20
13.1.2020. godine

Gradonačelnik,
Doboj Boris Jerinić, s.r

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 19.02.2020

Datum objave: 05.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.