fbpx

Samostalni stručni saradnik Kalinovik

Ovaj oglas je istekao

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Opštinsku upravu opštine Kalinovik, u statusu službenika na upražnjena radna mjesta:

Samostalni stručni saradnik Kalinovik

OPIS RADNOG MJESTA
Opština Kalinovik

J A V N I K O N K U R S

I – Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Opštinsku upravu opštine Kalinovik, u statusu službenika na upražnjena radna mjesta:
1) Samostalni stručni saradnik za organizaciju i planiranje civilne zaštite – 1 (jedan) izvršilac i
2) Samostalni stručni saradnik za oblast socijalne zaštite -1 (jedan) izvršilac.

II- Opis poslova
Opis poslova i radnih zadataka službenika pete kategorije – drugog zvanja iz tačke 1) i službenika pete kategorije- prvog zvanja iz tačke 2) utvrđeni su članom 7. tačke 7) i 18) Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Kalinovik („Službeni glasnik opštine Kalinovik“, br. 2/21).

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III- Opšti uslovi
1.da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
2.da je stariji od 18 godina,
3.da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4.da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5.da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6.da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom član IX stav 1. Ustava BiH,
7.da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

IV-Posebni uslovi
Rozicija pod brojem 1)
-VSS, prvi ciklus studija sa najmanje 180 ECTS bodova, fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije- bečelor kriminalistike;
-dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;
-položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.
-poznavanje rada na računaru.

Rozicija pod brojem 2)
-VSS, sa 240 ECTS bodova, diplomirani pravnik;
-minimalno tri godine radnog iskustva u ustanovi socijalne zaštite,
-položen stručni ispit za rad u organima uprave,
-poznavanje engleskog jezika,
-poznavanje rada na računaru.

V-Potrebna dokumenta
Prijava na Javni konkurs dostavlja se na propisanom obrazcu ( Prijava na javni konkurs), koji je dostupan na internet stranici Opštine Kalinovik, a može se preuzeti i u šalter-sali Opštine Kalinovik.
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
Kao dokaze o ispunjavanju opštih uslova kandidati prilažu foto – kopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH i izjave kandidata:
1) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom član IX stav 1. Ustava BiH,
2) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
3) da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivo vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
4) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnosti službenika u opštinskoj upravi ( od čl.43. do čl. 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave), sastavni su dio prijave na javni konkurs.
Kao dokaze o ispunjavanju posebnih uslova kandidati prilaže foto-kopije:
1) diplome o završenoj stručnoj spremi (kandidat koje je visoku spremu stekao po bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja,
2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi,
3) dokaze o radnom iskustvu u struci ( potvrda, uvjerenje ili drugi akt iz koga se vidi na kojim poslovima je, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je je stečeno radno iskustvo).
Dokaz o zdrastvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidati.

VI- Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa, Konkursna komisija obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Prvorangirani kandidati, po prijedlogu Komisije, dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije, dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u orginalu ili ovjerenoj foto – kopiji, i to:
1. uvjerenje o državljjanstvu RS, odnosno BiH;
2. uvjerenje o zdrastvenoj sposobnosti;
3. uvjerenje da nije osuđivan za krivično dijelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično dijelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;
4. diplomu o završenoj stručnoj spremi;
5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
6. isprva kojom se dokazuje radno iskustvo u struci ( potvrda, uvjerenje ili drugi akt iz koga se vidi na kojim poslovima, sa kojom sturčnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),
7. uvjerenja škola i drugih institucija koje se bave prenošenjem znanja starnih jezika, (kandidati za poziciju br. 2), kao i ovjerene izjave iz tačke V- Potrebna dokumenta, podtačke 1), 3) i 4).
Ako prvorangirani kandidati ne dostavi dokaze u propisnom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidati ne ispunjavaju tražene uslove, pozvat će sledeće kandidate po broju osvojenih bodova sa rang- liste uspješnih kandidata da dostave tražene dokaze.

VII- Rok, način i mjesto za podnošenje prijava i druge informacije relevantne za objavljivanje Konkursa.
Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu ,,Glas Srpske’’ i „Službenom glasniku Republike Srpske“.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja Konkursa, ako konkurs ne bude objavljen istovremeno.
Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Milinko Lalović, tel.057/623-131.
Prijave se podnose na propisnom obrazcu – Prijava na Javni konkurs, uz koju se prilažu dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova. Prijave se mogu dostaviti lično na protokolu –prijemnom šalteru ili poštom na adresu: Opština Kalinovik, Karađorđeva br. 37. sa naznakom Komisiji za sprovođenje postupka za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu službenika.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 08.04.2021

Datum objave: 24.03.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.