fbpx

Samostalni stručni saradnik studijsko-analitičkih poslova iz oblasti privrede Pale

Opštinska uprava Opštine Pale

Samostalni stručni saradnik studijsko-analitičkih poslova iz oblasti privrede Pale

Na osnovu člana 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima
jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj
97/16) i člana 13. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
Opštinske uprave Opštine Pale (“Službene novine grada Istočno Sarajevo”,
br. 7/15, 19/15, 20/16, 2/17, 22/17, 21/18, 9/19, 16/19, 19/19, 22/19 i 20/20),
načelnik opštine Pale r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta u
Opštinsku upravu Opštine Pale

I – Raspisuje se Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta
službenika u Opštinsku upravu Opštine Pale:
– samostalni stručni saradnik studijsko-analitičkih poslova iz oblasti
privrede – 1 (jedan) izvršilac.
II – Opis poslova
Prikuplja i obrađuje podatke od raznih institucija iz oblasti privrede, radi
analitičke obrade istih u svrhu sačinjavanja informacija za potrebe načelnika i
Skupštine opštine; priprema podatke i učestvuje u izradi planova privrednog
razvoja i drugih akata društvenog planiranja; vrši izradu programa za podsticaj
razvoja privrede; učestvuje u sprovođenju statističkih istraživanja za potrebe
studijsko-analitičkih poslova, vrši prikupljanje i obradu podataka za izradu
normativnih akata i informativno-analitičkih materijala iz djelokruga Odjeljenja;
izrađuje informacije iz oblasti privrede i preduzetništva; obavlja i druge poslove
po nalogu načelnika Odjeljenja. Za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.
III – Opšti uslovi:
1. da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora
od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čine nepodobnim za
obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na
bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja ovog konkursa,
6. da se na njih ne odnose odredbe člana IX stav 1. Ustava BiH,
7. da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnosti koje su
nespojive sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.
IV – Posebni uslovi:
– visoka stručna sprema – VII stepen, ekonomskog smjera ili prvi ciklus
studija sa najmanje 240 ECTS bodova,
– najmanje dvije godine dana radnog iskustva u traženom stepenu
obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.
V – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu –
Prijava na javni konkurs, koji je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave
i lokalne samouprave Republike Srpske, kao i na internet stranici Opštine Pale.
Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave kandidat potvrđuje potpisom.
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova ovog konkursa, kandidat je
dužan priložiti foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske,
odnosno Bosne i Hercegovine, a izjave da kandidat:
1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za
obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo
kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja ovog konkursa,
4) nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva
sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi (od čl. 43 do. 47. Zakona o
službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave),
sastavni su dio prijave na Javni konkurs.
Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova ovog konkursa, kandidat je
dužan priložiti foto-kopije:
1) svjedočanstva/diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi
ekonomskog smjera ili prvom ciklusu studija sa najmanje 240 ECTS bodova,
2) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje
ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom
i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),
3) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave
kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit
ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog
ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi
Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15).
VI – Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa
Konkursna komisija će obaviti usmeni intervju, koji podrazumijeva
pojedinačni razgovor sa kandidatima. O vremenu i mjestu održavanja
usmenog intervjua kandidati će biti obaviješteni pojedinačno, pisanim putem.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku
od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o
ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, i to:
1. uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i
Hercegovine;
2. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti;
3. uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu
zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim
za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
4. svjedočanstvo/diplomu o završenoj stručnoj spremi;
5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjavu
kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit
ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog
ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi
Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15);
6. ispravu kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje
ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom
i u kom periodu je stečeno radno iskustvo), kao i ovjerene izjave:
1. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine
počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
2. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na
bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja ovog konkursa,
3. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je
nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi (od čl. 43 do. 47. Zakona
o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave).
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi tražene dokaze u propisanom
roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne
ispunjava opšte ili posebne uslove Konkursa, pozvaće sljedećeg kandidata
po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi na
gorenavedeni način iz ovog oglasa.
VII – Rok, mjesto, način podnošenje prijava i druge informacije
relevantne za Javni konkurs
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa
u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”.
Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja.
Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće biti vraćeni
kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu
je Milomir Mojović, službenik za upravljanje ljudskim resursima, kontakt
telefon: 057/223-311.
Prijava se podnosi na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs,
uz koju se prilažu dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova. Obrazac
prijave na javni konkurs je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave
i lokalne samouprave Republike Srpske i na internet stranici Opštine Pale
www. [email protected]
Prijave se mogu dostaviti lično na protokolu – prijemnom šalteru
Opštinske uprave Opštine Pale, svakim radnim danom od 8.00 do 16.00
časova, ili poštom, na adresu: Opština Pale, Romanijska ulica broj 15, sa
naznakom: Komisija za sprovođenje postupka za popunu upražnjenog
radnog mjesta u statusu službenika.
Broj: 02-120/11
22.9.2020. godine Načelnik,
Pale Boško Jugović, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 102

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 29.10.2020

Datum objave: 15.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.