fbpx

Samostalni stručni saradnik za budžet, strateška i operativna planiranja Vukosavlje

Ovaj oglas je istekao

Načelnik opštine Vukosavlje raspisuje JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Vukosavlje

Samostalni stručni saradnik za budžet, strateška i operativna planiranja Vukosavlje

Na osnovu člana 57. Statuta Opštine Vukosavlje (“Službeni glasnik opštine Vukosavlje”, broj 6/17), te čl. 78. i 79. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 97/16), a u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenim
procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno
opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), načelnik opštine Vukosavlje raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta u
Opštinskoj upravi Opštine Vukosavlje

I – Upražnjeno radno mjesto
Samostalni stručni saradnik za budžet, strateška i operativna planiranja
– 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.
II – Opis poslova
Poslovi upražnjenog radnog mjesta utvrđeni su članom 14. stav (1)
tačka 2. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Vukosavlje (“Službeni glasnik opštine Vukosavlje”, br.
4/17 i 6/18), dostupan na veb-stranici www.vukosavlje.gov.ba.
III – Opšti uslovi
Kandidat mora da ispunjava sljedeće opšte uslove:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za
obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u BiH (tri) godine prije objavljivanja Konkursa i
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.
IV – Posebni uslovi
Pored opštih uslova, kandidat mora da ispunjava i sljedeće posebne uslove:
– visoka stručna sprema – VII stepen, ekonomski fakultet sa ostvarenih
najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje tri (3) godine radnog
iskustva, položen stručni ispit za rad u upravi, poznavanje rada na računaru.
V – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na Javnom konkurs podnosi se na propisanom obrascu
dostupnom na veb-stranici i na info-pultu Opštine Vukosavlje. Uz prijavu,
kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova
navedenih u t. III i IV.
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju
uvjerenja o državljanstvu, a izjava o ispunjavanju uslova iz tačke III podt.
4, 5. i 6. i da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
30.12.2020. OGLASNI DIO – Broj 130 III
povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH sastavni je dio prijave
na Javni konkurs.
Kao dokaz ispunjavanja posebnih uslova kandidat je dužan priložiti foto-kopije diplome o stručnoj spremi, uvjerenja o položenom stručnom ispitu
za rad u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude
izabran, odnosno rješenja kojim je oslobođen od polaganja, zatim isprave
kojom dokazuje iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se
vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno), dokaza o poznavanju rada na računaru (uvjerenje škola ili drugih
institucija koje se bave obučavanjem znanja rada na računaru, bez obzira da
li se nalaze u BiH ili izvan nje, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na
računaru, položenom ispitu informatike ili drugu ispravu fakulteta (ovjerena
kopija upisnice – indeksa, dodatak diplomi), koja potvrđuje poznavanje ili
znanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru).
VII – Rok i ostale informacije
Javni konkurs objavljen je u dnevnom listu “Glas Srpske” i u “Službenom
glasniku Republike Srpske”, sa rokom za podnošenje prijava od 15 dana od
dana njegovog objavljivanja. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno,
rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja. Prijave se mogu dostaviti neposredno u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Vukosavlje (šaltersala), svakim radnim danom od 7.00 do 15.00 časova ili poštom, na adresu:
Opštinska uprava Opštine Vukosavlje, Muse Ćazima Ćatića 163, 74 470
Vukosavlje, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za samostalnog stručnog
saradnika za budžet, strateška i operativna planiranja – ne otvaraj.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Sa kandidatima koji budu ispunjavali navedene uslove Konkursna komisija obaviće intervju. O rezultatima Javnog konkursa kandidati će biti pismeno obaviješteni.
Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije dužan je u roku od sedam
dana od dana prijema njenog obavještenja dostaviti dokaze o ispunjavanju
uslova Javnog konkursa u originalu ili ovjerenoj kopiji, ovjerenu izjavu, kao
i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima. Osoba zadužena za davanje informacija o Javnom konkursu je službenik
Bojan Popović, kontakt tel. broj: 053/707-702.
Broj: 02/1-120-2/20
23.12.2020. godine Načelnik,
Vukosavlje Borislav Rakić, s.r.

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 130

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.01.2021

Datum objave: 31.12.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.