fbpx

Samostalni stručni saradnik za dječiju, socijalnu i porodičnu zaštitu, građanska stanja i pravnu pomoć Oštra Luka

Ovaj oglas je istekao

JAVNI KONKURS za prijem na rad na neodređeno vrijeme u Opštinsku upravu Opštine Oštra Luka

Samostalni stručni saradnik za dječiju, socijalnu i porodičnu zaštitu, građanska stanja i pravnu pomoć Oštra Luka

Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16), člana 7. stav 2. i člana 8. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), odredaba
Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske
uprave Opštine Oštra Luka (“Službeni glasnik opštine Oštra Luka”, broj
7/20), Plana zapošljavanja u Opštinskoj upravi Opštine Oštra Luka za 2020.
godinu (“Službeni glasnik opštine Oštra Luka”, broj 1/20) i člana 60. Statuta
Opštine Oštra Luka (“Službeni glasnik opštine Oštra Luka”, br. 6/15 i 9/17),
načelnik opštine Oštra Luka raspisuje
JAVNI KONKURS
za prijem na rad na neodređeno vrijeme u Opštinsku upravu
Opštine Oštra Luka
I – Predmet Konkursa
U Opštinsku upravu Opštine Oštra Luka prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu službenika:
– samostalni stručni saradnik za dječiju, socijalnu i porodičnu zaštitu,
građanska stanja i pravnu pomoć – 1 izvršilac.
II – Opis upražnjenog radnog mjesta i status
Samostalni stručni saradnik za dječiju, socijalnu i porodičnu zaštitu, građanska stanja i pravnu pomoć:
– vodi upravni postupak i donosi rješenja u prvom stepenu o ostvarivanju
prava iz oblasti dječije zaštite,
– sprovodi postupak za utvrđivanje prava na dječiji dodatak, materinski
dodatak i opremu novorođenčeta,
– učestvuje u svim fazama strateškog planiranja i upravljanja razvojem u
skladu sa svojim nadležnostima,
– na osnovu važećeg šifarnika, utvrđena prava unosi na propisane obrasce i tako kompletiran zahtjev potpisuje i unosi u elektronsku bazu podataka,
– vrši odgovarajuće promjene (obustavlja prava, prosljeđuje predmete
drugim organima u nadležnost, unosi važeće promjene, vrši dopunu, promjenu prava i sl.),
– sprovodi postupak za utvrđivanje prava na naknadu plate za vrijeme
porodiljskog odsustva,
– na osnovu važećih doznaka, ostale dokumentacije i važećih propisa
provjerava i određuje vrijeme za koje porodilja ima pravo na naknadu plate i
unosi podatke u odgovarajuće obrasce,
– vrši prijem stranaka koje prvi put potražuju prava iz dječije zaštite,
– vrši prijem stranaka koje obnavljaju dokumentaciju u vezi sa revizijom
rješenja,
– daje uputstva o potrebnoj dokumentaciji za ostvarivanje pojedinih prava iz dječije zaštite,
– zavodi primljene zahtjeve u interni djelovodnik,
– obavlja poslove kompjuterskog unosa i obrade podataka,
– u elektronskoj bazi podataka vrši ispravke, unosi promjene i dopune
podataka, otklanja nastale greške, ažurira podatke,
– prati izvještaje, a o neuručenim isplatama obavještava Javni fond za
dječiju zaštitu i trebuje sredstva za naknadnu isplatu,
– izdaje uvjerenja i potvrde za potrebe korisnika,
– vodi upravni postupak i donosi rješenja u prvom stepenu o ostvarivanju
prava iz oblasti socijalne i porodične zaštite,
– prati, analizira i izvještava o stanju iz ove oblasti,
– sarađuje sa predstavnicima organa u mjesnim zajednicama, školama,
zdravstvenim ustanovama, organima javne bezbjednosti, opštinskim i drugim
organima i organizacijama radi prikupljanja potrebnih podataka o građanima
koji se nalaze u stanju socijalne potrebe,
– vodi dokazni postupak kod stalne i jednokratne novčane pomoći,
– učestvuje u postupku ostvarivanja prava na stalnu socijalnu pomoć,
– učestvuje u postupku ostvarivanja prava na pomoć i njegu drugog lica,
– obavlja poslove u vezi sa porodičnim odnosima i starateljstvom,
– obavlja poslove u vezi sa porodičnim odnosima i starateljstvom (mirenje, brakorazvod, usvojenje, povjeravanje djece, postavljanje staraoca),
– vodi postupak smještaja u ustanove i o tome vodi propisanu evidenciju,
– odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova,
– obavlja i druge poslove po nalogu načelnika opštine i za svoj rad neposredno je odgovoran načelniku opštine,
– vrši naknadni upis činjenice rođenja u MKR, naknadni upis činjenice
smrti u MKU, naknadni upis pribilješke državljanstva u MKR, poništenje
upisa u MKD, poništenje upisa u MKR, promjenu ili ispravku ličnog imena i
druge poslove iz ove oblasti,
– obavlja najsloženije stručne poslove u skladu sa odredbama zakona
o pružanju pravne pomoći građanima, a koji se odnose na davanje usmenih
pravnih savjeta, sastavljanje podnesaka (zahtjevi, predstavke, tužbe i dr.), sastavljanje isprava (ugovora i dr.),
– pruža stručnu pomoć građanima u sastavljanju predstavki i prijedloga
koje upućuju nadležnim organima,
– pribavlja potrebne podatke i obavještenja i u vezi s tim vrši uvid u spise
sudova i opštinskih organa,
– prati i primjenjuje propise vezane za pružanje pravne pomoći građa- nima,
– učestvuje u izradi odluke o naknadi za usluge pravne pomoći i istu
primjenjuje u svom radu,
– pruža svu stručnu pravnu pomoć službama u obavljanju redovnih poslova,
– obavlja i druge poslove po nalogu načelnika opštine i za svoj rad neposredno je odgovoran načelniku opštine.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik V kategorije, samostalni stručni saradnik prvog zvanja.
III – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je lice starije od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.
IV – Posebni uslovi:
– VSS, diplomirani pravnik sa najmanje 240 ECTS bodova,
– najmanje tri godine radnog iskustva u struci,
– poznavanje rada na računaru,
– položen stručni ispit za rad u upravi; lice koje je u drugim organima
i organizacijama radilo, a nema položen ispit, može se primiti na rad ako se
obaveže da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, a
ako ne položi stručni ispit, prestaje mu radni odnos.
V – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs (Obrazac br. 1), koji je dostupan na internet
stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i na internet stranici Opštine Oštra Luka, a može se preuzeti i u Opštinskoj upravi
Opštine Oštra Luka.
Tačnost podataka navedenih u obrascu Prijava na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava čiji sadržaj se
dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih
uslova Konkursa propisanih članom 67. stav 1. Zakona.
24.7.2020. OGLASNI DIO – Broj 73 III
Uz popunjen prijavni obrazac kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju
uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH i izjave da kandidat:
– nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),
– nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje
poslova u opštinskoj upravi,
– nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa i
– da ne postoji nespojivost u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
Napomena: navedene izjave sastavni su dio Prijave na javni konkurs
(Obrazac br. 1).
Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat dostavlja foto-kopije:
– diplome o završenoj stručnoj spremi,
– uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave
kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ako bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja
stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad
u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11,
85/11 i 7/15),
– isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili
drugi akt iz kog se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u
kom je periodu stečeno radno iskustvo),
– isprave kojom se dokazuje poznavanje rada na računaru.
VI – Postupak izbora kandidata
Nablagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa
Konkursna komisija odbaciće zaključkom.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Konkursna
komisija obaviće usmeni intervju s ciljem ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata i poznavanja poslova radnog mjesta za koje
je kandidat konkurisao, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni
pismenim putem i putem internet stranice Opštine Oštra Luka.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od
sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene
izjave o ispunjenosti uslova iz tačke V Konkursa i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom
roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne
ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju
osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.
O rezultatima Konkursa svi kandidati koji ispunjavaju uslove Konkursa
biće blagovremeno informisani.
VII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.
Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”
i dnevnom listu “Glas Srpske”. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno,
rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja. Prijave na Javni konkurs
dostavljaju se lično ili poštom, na adresu: Opština Oštra Luka, Oštra Luka br.
55, 79 263 Oštra Luka, sa naznakom: Komisiji za sprovođenje Javnog konkursa za prijem službenika u Opštinskoj upravi Opštine Oštra Luka. Osoba
zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Dalibor
Ljuboja, kontakt tel. 052/337-800.
Broj: 02-120-11/20
13.7.2020. godine Načelnik opštine,
Oštra Luka Dragan Stanar, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpke broj 73 od 24.07.2020.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 07.08.2020

Datum objave: 24.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.