fbpx

Samostalni stručni saradnik za društvene djelatnosti Han Pijesak

Ovaj oglas je istekao

Opština Han Pijesak

Samostalni stručni saradnik za društvene djelatnosti Han Pijesak

Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima
u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 97/16), člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama
za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj
upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), Pravilnika o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi
Opštine Han Pijesak (“Službeni glasnik opštine Han Pijesak”, br. 6/17,
11/17, 19/18, 25/18, 28/18, 31/19, 33/19, 39/19, 5/20 i 10/20) i Odluke o
raspisivanju Javnog konkursa, broj: 02-120-26/20, od 12.10.2020. godine,
načelnik opštine Han Pijesak raspisuje

JAVNI KONKURS
I – Raspisuje se Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u
Opštinskoj upravi Opštine Han Pijesak i prijem u radni odnos na neodređeno

vrijeme u statusu službenika na radno mjesto:
1. samostalni stručni saradnik za
društvene djelatnosti …………………………………………………………..1 izvršilac.
II – Opis poslova i zadataka
Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za društvene
djelatnosti utvrđen je članom 36. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Han Pijesak, i to Odjeljak B,
Odjeljenje za upravljanje razvojem, privredu, fi nansije i društvene djelatnosti
– tačka 13. (“Službeni glasnik opštine Han Pijesak”, br. 6/17, 11/17, 19/18,
25/18, 28/18, 31/19, 33/19, 39/19 i 5/20).
Kategorija radnog mjesta: peta kategorija.
Zvanje: samostalni stručni saradnik trećeg zvanja.
Kandidati koji se prijavljuju na Javni konkurs potrebno je da ispunjavaju
sljedeće uslove.
III – Opšti uslovi
Opšti uslovi koje kandidat mora da ispunjava:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora
od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za
obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je
nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.
IV – Posebni uslovi
Posebni uslovi koje kandidat mora da ispunjava:
– VSS- ekonomski fakultet, VII stepen ili prvi ciklus studija – diplomirani
ekonomista sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova,
– jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.
V – Prijava na Konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu,
koje je dostupan na internet stranici Opštine Han Pijesak, a može se dobiti i
u Opštini na pisarnici.
VI – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni da dostave foto-kopiju
sljedećih dokumenata:
1. foto-kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi (kandidat koji je visoko
obrazovanje stekao po bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i
dodatak diplome, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja),
2. foto-kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi,
odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci
položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od
obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15),
3. foto-kopiju potvrde ili uvjerenja o radnom iskustvu u struci (potvrda,
rješenje ili drugi akt iz koga se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stekao radno iskustvo),
4. foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno
Bosne i Hercegovine,
5. foto-kopiju izvoda iz matične knjige rođenih.
Ispunjenost drugih uslova navedenih u Javnom konkursu kandidati
dokazuju izjavom, koja je sastavni dio prijave na Konkurs. Sa svim kandidatima
koji budu ispunjavali uslove Konkursna komisija obaviće intervju, na kome će
se vršiti provjera stručne osposobljenosti i znanja kandidata, a o vremenu i
mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti obaviješteni pojedinačno
pismenim putem i putem internet stranice Opštine Han Pijesak.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku
od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o
ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji,
uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i ovjerene izjave:
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za
obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
– da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
– da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je
nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa čl. 44. i
45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz stava 1. ovog člana u
propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da
kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata
po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata.
VII – Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog
konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske” i u “Službenom glasniku Republike
Srpske”.
Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od
dana posljednjeg objavljivanja.
Komisija će zaključkom odbaciti neblagovremene, nedopuštene,
nerazumljive i nepotpune prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju
opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa. Prijave se mogu dostaviti lično na
protokol u pisarnici ili poštom, na adresu: Opština Han Pijesak, Konkursna
komisija, Ul. Aleksandra Karađorđevića br. 4, sa naznakom: Prijava na Javni
konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.
Za dodatna obavještenja o Javnom konkursu možete se obratiti kontakt
osobi Dragani Vidović, na telefon broj: 057/557-258.
Broj: 02-120-27/20
12.10.2020. godine Načelnik opštine,
Han Pijesak Vlado Ostojić, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 103

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 03.11.2020

Datum objave: 20.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.