fbpx

Samostalni stručni saradnik za finansijsko upravljanje i kontrolu Šekovići

Ovaj oglas je istekao

NI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta službenika I - Načelnik opštine Šekovići raspisuje Javni konkurs za prijem službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na upražnjeno radno mjesto

Samostalni stručni saradnik za finansijsko upravljanje i kontrolu Šekovići

Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16) i člana 51. tačka 21. Statuta Opštine (“Službeni glasnik opštine Šekovići”, broj 10/17), načelnik opštine Šekovići r a s p i s u j e
JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta službenika
I – Načelnik opštine Šekovići raspisuje Javni konkurs za prijem službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na upražnjeno radno mjesto:
1. samostalni stručni saradnik za fi nansijsko upravljanje i kontrolu – 1
(jedan) izvršilac.
II – Opis poslova
Samostalni stručni saradnik za fi nansijsko upravljanje i kontrolu obavljaće poslove u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Šekovići.
III – Opšti uslovi za kandidate:
1. da su kandidati državljani Bosne i Hercegovine, odnosno Republike
Srpske,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
5. da nisu osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
6. da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na
bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Javnog konkursa,
7. da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je
nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.
IV – Posebni uslovi za kandidate:
1. VSS, ekonomskog smjera ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 240
ECTS bodova ili ekvivalent,
– najmanje tri godine radnog iskustva u struci,
– položen stručni ispit za rad u upravi.
V – Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na Konkurs i biografi ju kandidat je dužan priložiti dokaze o
ispunjavanju opštih i posebnih uslova.
II OGLASNI DIO – Broj 73 24.7.2020.
1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže:
– foto-kopiju lične karte ili pasoša,
– uvjerenje o državljanstvu BiH, odnosno Republike Srpske,
– uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim
za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
– izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere,
na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
– izjavu da kod kandidata ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu
sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave,
– izjavu da se na kandidata ne odnose odredbe člana 9. stav 1. Ustava
BiH.
2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat je dužan priložiti
foto-kopije sljedećih dokumenata:
– diploma o stečenom stepenu obrazovanja,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi,
– isprava kojom se dokazuje radno iskustvo (uvjerenje).
Traženu dokumentaciju kandidati dostavljaju kao originalnu dokumentaciju ili ovjerenu foto-kopiju.
Sa svim kandidatima koji prema konkursnoj proceduri ispunjavaju zakonom predviđene uslove Komisija za prijem obaviće razgovor – intervju,
a o mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno
obaviješteni.
Napomena: kandidati treba da dostave uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci, uvjerenje o neosuđivanosti i nevođenju krivičnog postupka ne starije od tri mjeseca i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti
ne starije od 90 dana.
Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće samo izabrani
kandidati.
VI – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Opština Šekovići,
Komisija za prijem službenika, Ul. Josipa Kovačevića bb, sa naznakom:
Prijava na Javni konkurs za prijem službenika.
Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”,
dnevnom listu “Glas Srpske”, na oglasnoj tabli Opštine i opštinskoj veb-stranici: www.sekovici.org.
Ukoliko Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od
dana posljednjeg objavljivanja.
Broj: 03-120-5/20
13.7.2020. godine Načelnik opštine,
Šekovići Momir Ristić, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske broj 73 od 24.07.2020.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 07.08.2020

Datum objave: 24.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.