fbpx

Samostalni stručni saradnik za gotovinska i bezgotovinska plaćanja u trezorskom poslovanju u Odjeljenju za privredu i finansije Petrovo

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava opštine Petrovo

Samostalni stručni saradnik za gotovinska i bezgotovinska plaćanja u trezorskom poslovanju u Odjeljenju za privredu i finansije Petrovo

OPIS RADNOG MJESTA
OPŠTINA PETROVO
OZRENSКIH ODREDA 25
74 317 PETROVO

J A V N I К O N К U R S
za popununjavanje upražnjenog radnog mjesta službenika u Opštinskoj upravi opštine Petrovo na neodređeno vrijeme

I.-Načelnik opštine raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta službenika u Opštinskoj upravi opštine Petrovo na neodređeno vrijeme, za radno mjesto:

1.Samostalni stručni saradnik za gotovinska i bezgotovinska plaćanja u trezorskom poslovanju u Odjeljenju za privredu i finansije………. 1 izvršilac;

II.- Opis poslova
Opis poslova utvrđen je u članu 16. tačka 3.6., Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Petrovo („Službeni glasnik opštine Petrovo“, broj: 11/17, 3/18, 4/18, 1/20 i 5/20).

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
III. Opšti uslovi
Кandidati moraju ispunjavati sledeće opšte uslove:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti BiH tri godine prije objavljivanja Кonkursa,
6. da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa članom 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16 ).

IV.- Posebni uslovi
Završen četvorogodišnji studij ekonomskog smjera ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi, poznavanje rada na računaru.
Lice koje je u drugom organu ili organizaciji radilo, a nema položen stručni ispit za rad u upravi, može da se primi u radni odnos uz obavezu da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja.

V. – Prijava
Prijava na Javni konkurs podnosi se na propisanom obrascu (Obrazac broj 1.), koji je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, a može se preuzeti i na info-pultu Opštinske uprave opštine Petrovo.

VI.- Potrebna dokumenta
Prilikom podnošenja prijave na Javni konkurs kandidat prilaže foto-kopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova propisanih zakonom i pravilnikom:
– izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, diplomu o završenoj stručnoj spremi,uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ako bude izabran, potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, dokaz o poznavanju rada na računaru ,
– izjave:
1. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
2. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti BiH tri godine prije objavljivanja Кonkursa,
3. da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
4. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa članom 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16),
5. da ispunjava i druge uslove utvrđene Javnim konkursom su sastavni dio prijave.

VII.-Postupak izbora
Postupak izbora kandidata sprovodi Кonkursna komisija koju imenuje načelnik opštine.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa Кomisija će obaviti intervju, a o vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
Prvorangirani kandidat po prijedlogu Кomisije dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Кomisiji dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave iz poglavlja III.tačke 5.,6. i 7. Javnog konkursa i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

VIII.-Podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.
Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ putem zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i u „Službenom glasniku Republike Srpske“. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu Opština Petrovo, ul.Ozrenskih odreda br. 25, 74317 Petrovo sa naznakom: „Кomisija za sprovođenje postupka prijema službenika u Opštinsku upravu opštine Petrovo “.
Službenik zadužen za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Zoran Stjepanović, kontakt telefon 053/262-704.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 06.08.2020

Datum objave: 22.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.