fbpx

Samostalni stručni saradnik za građanska stanja Lopare

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Opštine Lopare raspisuje JAVNI KONKURS

Samostalni stručni saradnik za građanska stanja Lopare

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, br. 97/16 i 36/19), čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 97/16), člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, broj 42/17) i čl. 67. i 88. Statuta Opštine Lopare (“Službeni
glasnik opštine Lopare”, broj 6/17), načelnik opštine Lopare raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u
Opštinskoj upravi Opštine Lopare

I – Upražnjena pozicija:
1. samostalni stručni saradnik za građanska stanja. ………….. 1 izvršilac.
II – Opis poslova
Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Lopare (“Službeni glasnik opštine
Lopare”, br. 14/17, 1/18, 6/18, 5/19, 7/19, 2/20 i 5/20).
III – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
5. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
6. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa i
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva s dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45.
Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
IV – Posebni uslovi:
– četvorogodišnji studiji pravnog smjera ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova,
– najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno zvanja i
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.
V – Potrebna dokumenta
Prijava na Javni konkurs podnosi se na propisanom obrascu (Obrazac
br. 1), koji se može preuzeti na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne
samouprave, na internet stranici Opštine Lopare i na info-pultu u Prijemnoj
kancelariji Opštine Lopare.
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.
1. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
a) diplome o završenoj stručnoj spremi (kandidat koji je visoku spremu
stekao po bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja),
b) dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz
koga se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),
v) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave
kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit
ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog
ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15).
2. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju
uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske i foto-kopiju lične karte ili pasoša, a izjave da kandidat nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne
zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH, da nije
osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest
mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova
u opštinskoj upravi, da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja
Konkursa i da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja
je nespojiva s dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44.
i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), sastavni su
dio prijave i kandidat ih potvrđuje svojim potpisom.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od
sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji.
Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi dokaze ili
ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava
opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
VI – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom
listu “Nezavisne novine” i u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je
Jovana Novaković, kontakt telefon, broj: 055/650-176.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Sa svim kandidatima koji budu ušli u uži izbor Komisija za sprovođenje
postupka za prijem službenika obaviće ulazni intervju, o čemu će kandidati
biti blagovremeno obaviješteni.
Prijave se mogu dostaviti lično na protokol Opštine Lopare ili poštom,
na adresu: Opština Lopare, Komisija za sprovođenje Javnog konkursa, Ul.
cara Dušana br. 143, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs.
Broj: 02/1-014-101/20
4.11.2020. godine Načelnik opštine,

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 116

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 09.12.2020

Datum objave: 24.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.