fbpx

Samostalni stručni saradnik za građenje, Tehnički sekretar načelnika opštine Istočno Novo Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 7. stav (2) Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17) i člana 68. Statuta Opštine Istočno Novo Sarajevo (“Službene novine grada Istočno Sarajevo”, br. 24/17 i 25/17), načelnik opštine raspisuje JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Istočno Novo Sarajevo

Samostalni stručni saradnik za građenje, Tehnički sekretar načelnika opštine Istočno Novo Sarajevo

Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 7. stav (2) Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17) i člana 68. Statuta Opštine Istočno Novo Sarajevo (“Službene novine grada Istočno Sarajevo”, br. 24/17 i 25/17), načelnik opštine raspisuje

JAVNI KONKURS za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Istočno Novo Sarajevo

I – U Opštinsku upravu Opštine Istočno Novo Sarajevo prima se u radni odnos u statusu službenika na neodređeno vrijeme:

1. samostalni stručni saradnik za građenje – l (jedan) izvršilac,

2. tehnički sekretar načelnika opštine – 1 (jedan) izvršilac. I

I – Opis poslova

1. Opis poslova za radno mjesto samostalni stručni saradnik za građenje Obrađuje zahtjeve za izdavanje građevinske i upotrebne dozvole, te obavlja i druge poslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Istočno Novo Sarajevo (“Službene novine grada Istočno Sarajevo”, br. 21/19, 24/19, 16/20, 22/20, 25/20, 27/20 i 6/21). 2. Opis poslova za radno mjesto tehnički sekretar načelnika opštine Vodi podsjetnik obaveza za načelnika opštine, prima poštu i otprema istu, prima stranke i zakazuje prijem istih za načelnika opštine i zamjenika načelnika opštine, te obavlja i druge poslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Istočno Novo Sarajevo (“Službene novine grada Istočno Sarajevo”, br. 21/19, 24/19, 16/20, 22/20, 25/20, 27/20 i 6/21).

III – Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

1. da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH, 2. da su stariji od 18 godina, 3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost, 4 da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi, 5. da nisu otpušteni iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa, 6. da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), 7. da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nisu odbili naredbu da se povinuju pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH).

IV – Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati

1. Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati za radno mjesto samostalni stručni saradnik za građenje: – VSS – četvorogodišnji studij, zvanje diplomirani pravnik ili završen prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, dvije (2) godine radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za rad u upravi. 2. Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati za radno mjesto tehnički sekretar načelnika opštine: – SSS društvenog smjera, IV stepen složenosti, jedna (1) godina radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u upravi.

V – Potrebna dokumenta

Uz prijavu za učešće na Javnom konkursu, a koja se podnosi na propisanom obrascu Prijava na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to foto-kopije: 1. izvoda iz matične knjige rođenih, 2. uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH, 3. diplome o završenoj stručnoj spremi, 4. isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo), 5. uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, ili ukoliko kandidat radi u drugom organu ili organizaciji, dostavlja izjavu kojom se obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen, ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15). Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerene foto-kopije, Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave iz tačke III podt. 5, 6. i 7. Konkursa. Nakon što utvrdi spisak kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Konkursa, Konkursna komisija sprovešće izborni postupak. Izborni postupak sprovešće se putem usmenog intervjua. Svi kandidati koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove iz ovog konkursa biće pozvani na intervju, o čemu će biti blagovremeno obaviješteni.

VI – Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i u dnevnom listu “Nezavisne novine”. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati biće pismeno obaviješteni. Za sva dodatna obavještenja o Javnom konkursu možete se obratiti na kontakt telefon br. 057/340-836. Kontakt osoba je Željka Lalović. Prijava na Javni konkurs podnosi se na propisanom obrascu Prijava na javni konkurs, uz koju se prilažu dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova. Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave kandidat potvrđuje svojim potpisom. Obrazac prijave na Konkurs dostupan je na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, a može se preuzeti i u Opštinskoj upravi Opštine Istočno Novo Sarajevo – šalter-sala. Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Opština Istočno Novo Sarajevo, Ul. Stefana Nemanje br. 2, sa naznakom: Komisija za sprovođenje postupka prijema službenika u Opštinsku upravu Opštine Istočno Novo Sarajevo. Broj: 01/I-014-285/21 8.4.2021. godine Načelnik, Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić, s.r.

Izvor: Službeni glasnik RS, broj 34

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 01.05.2021

Datum objave: 20.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.