fbpx

Samostalni stručni saradnik za knjigovodstveno-finansijsko praćenje ostalih budžetskih korisnika Derventa

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Derventa

Samostalni stručni saradnik za knjigovodstveno-finansijsko praćenje ostalih budžetskih korisnika Derventa

Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj97/16) i člana 7. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), načelnik opštine Derventa r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta službenika u
Opštinskoj upravi Derventa

I – U Opštinsku upravu Derventa prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu službenika:
1. u Odjeljenju za fi nansije:
– samostalni stručni saradnik za knjigovodstveno-finansijsko praćenje ostalih budžetskih korisnika …………………………………………………1 izvršilac.
Kategorija radnog mjesta: peto, zvanje službenika drugo zvanje.
II – Opis poslova
Opis poslova koje obavlja samostalni stručni saradnik za knjigovodstve- no-fi nansijsko praćenje ostalih budžetskih korisnika:
– zaprima ulazne fakture i druge dokumente, kontroliše formalnu račun- sku ispravnost dokumenata, protokoliše, sređuje i odlaže knjigovodstvenu
dokumentaciju budžetskih korisnika za koje obavlja knjigovodstveno-fi nan- sijske poslove,
– prikuplja, razvrstava i odlaže bankovne izvode i vrši usaglašavanja sa
bankama za ostale budžetske korisnike,
– kontira i popunjava trezorske obrasce vezane za fakture i druge ulazne
dokumente i za lična primanja za ostale budžetske korisnike,
– priprema, kontroliše, kontira i unosi u sistem trezora dokumente za
plaćanja za ostale budžetske korisnike,
– obračunava plate i sve naknade za zaposlene kod ostalih budžetskih
korisnika za koje obavlja knjigovodstveno-fi nansijske poslove, primanja po
osnovu ugovora i rada u upravnim odborima,
– sačinjava poreske prijave (u elektronskoj i pisanoj formi) za lična primanja i druge izvještaje i obrasce o ličnim primanjima ostalih budžetskih
korisnika,
– obavlja poslove blagajničkog poslovanja za ostale budžetske korisnike,
– učestvuje u izradi godišnjih fi nansijskih planova budžetskih korisnika
za koje obavlja knjigovodstveno-fi nansijske poslove,
– brine o prispjelim obavezama i blagovremenom plaćanju ostalih
budžetskih korisnika,
– vodi evidenciju o osnovnim sredstvima i vrši obračun amortizacije za
ostale budžetske korisnike,
– usaglašava stanja po izvršenim popisima sa knjigovodstvenim stanjima,
– sastavlja fi nansijske izvještaje za ostale budžetske korisnike za koje obavlja knjigovodstveno-fi nansijske poslove i vrši informatičku obradu,
– vrši kontiranje i knjiženje za ostale korisnike koji nisu uključeni u trezorski način poslovanja,
– učestvuje u izradi prijedloga odluka i drugih dokumenata iz oblasti finansija za ostale budžetske korisnike za koje obavlja knjigovodstveno-finansijske poslove,
– prati propise iz oblasti računovodstva, fi nansija i odgovara za njihovu primjenu,
– predlaže načelniku Odjeljenja preduzimanje potrebnih mjera za unapređenje rada,
– učestvuje u izradi i pripremi stalnih i povremenih dokumenata (izvještaja, informacija, upitnika, tabela, pravdanja sredstava) u vezi sa finansijko-knjigovodstvenim evidencijama budžeta za potrebe Opštine i eksternih korisnika,
– obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.
III – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere nabilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.
IV – Posebni uslovi
Posebni uslovi za radno mjesto:
– VSS, ekonomski fakultet, fakultet poslovne ekonomije, VII stepen sa ostvarenih 240 ESTЅ ili ekvivalent, diplomirani ekonomista i položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi i najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u struci.
V – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti foto-kopije dokaza o ispunjavanju posebnih uslova, kako slijedi:
1. diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja),
2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi, odnosno izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o struč- nom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15),
3. isprava kojom se dokazuje radno iskustvo u struci, odnosno u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),
4. isprave ili izjave u pisanoj formi da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisima ili Pravilnikom.
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže:
a) foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno
Bosne i Hercegovine.
Sastavni dio prijave na Javni konkurs je izjava da kandidat:
a) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
b) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa i
v) da ne postoji nespojivost u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o
službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
Ispunjenost drugih uslova navedenih u Javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio obrasca prijave na Konkurs.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Konkursna komisija za sprovođenje postupka za prijem službenika u Opštinsku upravu Opštine
Derventa obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i borca, kako je propisano čl. 36. 54. i 73. Zakona o pravima boraca,
vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 134/11, 9/12, 40/12 i 18/15). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 30. 39. i 60. Zakona. Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od
sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, kao i ovjerene izjave:
a) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
v) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
g) da ne postoji nespojivost u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o
službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), kao i uvjerenje o opštoj
zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili
ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava
opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
VI – Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti u Opštinskoj upravi Derventa – šalter-sala ili na
stranici Opštine Derventa www.derventa.ba. Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis.
Neblagovremene, nepotpune, nedopuštene i nerazumljive prijave biće odbačene.
Prijave se mogu dostaviti lično (prijemna kancelarija) ili poštom, na adresu: Opština Derventa – načelnik opštine, Trg oslobođenja bb, Derventa, sa naznakom: Konkursna komisija za sprovođenje postupka za prijem službenika u Opštinsku upravu Opštine Derventa.
Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glasu Srpske” i u
“Službenom glasniku Republike Srpske”.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja.
Javni konkurs će se objaviti i u “Derventskom listu” i na zvaničnoj internet stranici Opštine Derventa, ali se te objave neće računati u rokove za prijavljivanje na Konkurs.
Kontakt osoba: Nada Đurić, tel. broj: 053/315-107.
Broj: 02-120-1/19
16.1.2019. godine

Načelnik opštine,
Derventa Milorad Simić, s.r.

Izvor: http://docs.slglasnik.org/slgl/show_ads.jsf

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 15.02.2019

Datum objave: 05.02.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.